Anunţuri

R O M Â N I A                                                                                         Anexa nr.1

JUDEȚUL CONSTANȚA                                                             la HOTĂRÂREA nr.16/26.02.2015

COMUNA GRĂDINA                                                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONSILIUL LOCAL                                                                                        Consilier, Dore Nicoleta

 

 

REGULAMENT DE PĂŞUNAT

privind organizarea păşunatului pe pajiştile natural permanente, aflate pe domeniul

privat al comunei Grădina, judeţul Constanţa.

 

Scopul Regulamentului de păşunat constă în reglementarea, organizarea, gospodărirea raţională şi punerea în valoare a pajiştilor natural permanente din extravilanul localităţilor, premisă sigură practicării unei agriculturi durabile, condiţii ce asigură o dezvoltare rurală echilibrată din punct de vedere economic, de protecţie a mediului şi de păstrare a tradiţiilor.

  1. 1. Situaţia teritorial-administrativă

1.1. Amplasarea teritorială a localităţii

Comuna Grădina se află amplasată în partea de nord a judeţului Constanţa, făcând parte din euroregiunea SUD-EST şi are în componenţă satele Grădina, Cheia şi Casian.

1.2. Denumirea deţinătorului legal

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRĂDINA, ce îşi are sediul în localitatea Grădina, Strada Victoriei, Nr. 39, Comuna Grădina, Judeţul Constanţa.

1.3. Documentele care atestă dreptul de proprietate sau deţinere legală. Istoricul proprietăţii

Reconstituirea islazului comunei Grădina, Judeţul Constanţa, s-a realizat prin ORDINUL PREFECTULUI JUDEŢULUI CONSTANŢA, Nr.529/17.12.2009, privind reconstituirea islazului comunei Grădina.

Provenienţa pajiştilor este urmatoarea:

-          De la fostele I.A.S.-uri;

-          De la fostele C.A.P.-uri;

-          De la fostul Consiliu Popular.

1.4. Pajiştile ce fac obiectul închirierii, sunt în domeniul privat al comunei Grădina şi se regăsesc în Tabelul 1.1.

TABEL 1.1.

Nr.

Crt.

Sola        (parcelă)

Suprafaţa

Ha.

Observaţii

01

A 465/1

96,5013

 

02

Ps 462

106,7916

 

03

Ps 463

17,4675

 

04

Ps 11

1,1006

 

05

Ps 12

2,7272

 

06

Ps 18

3,5687

 

07

Ps 21

0,4908

 

08

Ps 433

43,7612

 

09

A 434

33,3713

 

10

A 26

0,8001

 

11

A 432

2,7632

 

12

Ps 207

4,4829

 

13

Ps 233

11,0071

 

14

Ps 220

13,9066

 

15

Ps 230

7,9985

 

16

Ps 236

7,5096

 

17

A 238

7,7130

 

18

Ps 263

10,4359

 

19

A 264

3,5000

 

20

A 329

9,6226

 

21

A 399

26,8644

 

22

A 419

31,0648

 

23

Ps 339

70,4540

 

24

Ps 329

88,2980

 

25

Ps 421/1

30,5700

 

26

Ps 421/2

30,0000

 

27

Ps 421/3

50,0000

 

28

Ps 421/4

50,0000

 

29

Ps 421/5

90,0000

 

-

TOTAL

852,7709

 

 

1.5. Gospodărirea anterioară a pajiştilor

Pajiştile din domeniul privat al comunei Grădina nu au făcut obiectul unui amenajament pastoral.

În anul 2014 pajiştile au fost folosite în regim de păşune de către crescătorii de animale, membri ai comunităţii locale, care au încheiat contracte de păşunat.

În anii 2010-2013 pajiştile nu au fost folosite pentru păşunat, acestea fiind supuse unui proces de îmbunătăţire a calităţii lor, prin lucrări de combatere a eroziunii solului, defrişarea vegetaţiei lemnoase nevaloroase, combaterea buruienilor şi igienizarea.

Pentru anul 2015 şi următorii, se preconizează folosirea pajiştilor, proprietate privată a comunei Grădina, în regim de păşune.

Primaria comunei Grădina are obligaţia de a opri de la păşunat suprafeţele de pajişte amplasate în Rezervaţia Naturală “Cheile Dobrogei”, precum enclave la care nu se poate ajunge.

La momentul actual starea pajiştilor este bună.

Producţia medie de iarbă a pajiştilor, estimată este de 3750 Kg/ha. Această producţie s-a determinat astfel: o unitate vită mare (U.V.M.) în condiţii normale consumă în medie 50 Kg masă verde/zi. Dacă pe păşune pasc în medie 0,5 UVM o perioadă de 150 zile cu un consum de 25 Kg/ha/zi, rezultă o cantitate de 3750 Kg/ha masă verde.

 

  1. 2. Organizarea teritoriului

2.1.Denumirea trupurilor de pajişte care fac obiectul acestu regulament

TABEL 2.1.

Nr.crt.

Lot pajişte - denumire

Parcelă componentă

Suprafaţă (ha)

(0)

(1)

(2)

(3)

01

Lot 1-Drumul morii

A 465/1

96,5013

Total Lot 1.

-

96,5013

02

Lot 2-Sub movilă

Ps 462

106,7916

A 463

17,4675

Total Lot 2

-

124,2591

03

Lot 3-Pădure Grădina

Ps 11

1,1006

Ps 12

2,7272

Ps 18

3,5687

Ps 21

0,4908

Total Lot 3

-

7,8873

04

Lot 4-La ferma de oi Cheia

Ps 433

43,7612

A 434

33,3713

Total Lot 4

-

77,1325

05

Lot 5-La pini

A 26

0,8001

A 432

2,7632

Total Lot 5

-

3,5632

06

Lot 6-La clisă Cheia

Ps 207

4,4829

Total Lot 6

-

4,4829

07

Lot 7-La pod Cheia

Ps 233

11,0071

Total Lot 7

-

11,0071

08

Lot 8-La terase vii Cheia

Ps 230

7,9985

Ps 220

13,9066

Total Lot 8

-

21,9051

09

Lot 9-La Jitianu Casian

Ps 236

7,5096

Total Lot 9

-

7,5096

10

Lot 10-Ceair Casian

A 238

7,7130

Total Lot 10

-

7,7130

11

Lot 11-Izvorul Casian

Ps 263

10,4359

A 264

3,5000

Total Lot 11

-

13,9359

12

Lot 12-La pod Casian

A 329

9,6226

Total Lot 12

-

9,6226

13

Lot 13-La cabana arsă sus

A 399

26,8644

Total Lot 13

-

26,8644

14

Lot 14-La 10 mai

A 419

31,0648

Total Lot 14

-

31,0648

15

Lot 15-La Mănăstirea Casian

Ps 339

70,4540

Total Lot 15

-

70,4540

16

Lot 16-Sub Mănăstirea Casian

Ps 329 (378)

88,2980

Total Lot 16

-

88,2980

17

Lot 17-La carieră 1

Ps 421/1

30,5700

Total Lot 17

-

30,5700

18

Lot 18-La carieră 2

Ps 421/2

30,0000

Total Lot 18

-

30,0000

19

Lot 19-La oţetari 1

Ps 421/3

50,0000

Total Lot 19

-

50,0000

20

Lot 20-La oţetari 2

Ps 421/4

50,0000

Total Lot 20

-

50,0000

21

Lot 21-Pe carieră Cheia

Ps 421/5

90,0000

Total Lot 21

-

90,0000

-

TOTAL GENERAL

-

852,7709

  1. 3. Organizarea păşunatului

Păşunatul se execută sub formă organizată. Orice altă formă de folosire a păşunilor se consideră păşunat clandestin şi contravine prevederilor prezentului regulament. Păşunatul se face continuu, permanent pe întreg sezonul de păşunat, pe specii de animale şi pe loturile stabilite prin contractul de închiriere.

Păşunatul se efectuiază pe pajiştile aflate în proprietatea privată a comunei Grădina, pe baza unui Contract de închiriere întocmit conform modelului cadru din Ordinul nr. 407/2013 al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Deţinătorii de animale, persoane fizice sau juridice, membri ai comunităţii locale, având animalele înregistrate în R.N.E. pot solicita pentru sezonul de păşunat să păşuneze în baza contractelor de închiriere a pajiştilor din domeniul privat al comunei Grădina.

3.1.Durata sezonului de păşunat

Începerea păşunatului se face în funcţie de condiţiile pedoclimatice, de gradul de dezvoltare şi perioada de vegetaţie a plantelor predominante. În zona în care se află comuna Grădina perioada de păşunat va fi de minim 180 de zile.

Încheierea păşunatului se va face cu 20-30 zile înainte de apariţia îngheţurilor permanente.

Sezonul de păşunat va începe la data de 01 mai 2015 şi se va încheia la data de 01 noiembrie 2015 pentru bovine şi ecvidee, iar pentru ovine şi caprine va începe la data de 24 aprilie 2015 şi se va încheia la data de 15 noiembrie 2015.

3.2.Capacitatea de păşunat şi încărcătura optimă

Capacitatea de păşunat se estimează pe baza producţiei medii de masă verde pe hectar, ţinând cont de fertilitatea solului, compoziţia floristică a covorului vegetal şi condiţiile meteorologice.

Numărul de animale (UVM) pe hectar trebuie să fie suficient pentru a asigura utilizarea maximă a producţiei de masă verde.

Încărcătura optimă de animale se stabileşte conform Ordinului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Nr. 544/2013, privind metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte.

Utilizatorii de pajişti sunt obligaţi să respecte încărcătura minima de animale pe hectar de 0,3 UVM şi maximă de 1UVM.

3.3.Coeficienţi de conversie a animalelor erbivore în UVM

Nr.crt.

Categoria de animale

Coeficient de        conversie

Capete /UVM

1.

Tauri, vaci şi alte alte bovine de mai mult de 2 ani, ecvidee de mai mult de 6 luni

1,0

1,0

2.

Bovine între 6 luni şi 2 ani

0,6

1,6

3.

Bovine de mai puţin de 2 ani

0,4

2,5

4.

Ovine adulte

0,15

6,6

5.

Caprine adulte

0,15

6,6

 

3.4.Încărcătura redusă de animale pe pajişte poate duce la:

- nerealizarea potenţialului economic;

- se modifică compoziţia floristică, pot apare plante fără valoare nutritivă.

3.5. Depăşirea încărcăturii optime de animale pe pajişte poate duce la:

- masă verde în cantitate redusă şi de calitate inferioară;

- înlocuirea plantelor furajere cu valoare nutritivă mare cu specii mai puţin valoroase;

- distrugerea vegetaţiei urmată de eroziunea solului;

- eficienţă economică scazută la animale.

3.6. Preţul chiriei

Deţinătorii de pajişti stabilesc taxa de închiriere, care va fi aprobată prin Hotărâre a Consiliului Local.

Pentru stabilirea taxei de închiriere s-a folosit în formula de calcul producţia medie de iarbă a pajiştilor şi preţul mediu pe tona de masă verde, stabilit prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Constanţa. Preţul mediu pe tona de masă verde stabilit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Constanţa Nr. 89/2014, este de 80 lei pe tona de masă verde.

Producţia medie de iarbă a pajiştilor s-a determinat astfel: o unitate vită mare (UVM) în condiţii normale consumă în medie 50 Kg MV/zi. Dacă pe păşune pasc în medie 0,5 UVM o perioadă de 150 zile cu un consum de 25 Kg/ha/zi, rezultă 3750 Kg/ha.

Valoarea masei verzi de pe un hectar este: 3,750 to/ha x 80 lei/to =300 lei/ha.

Preţul închirierii s-a stabilit ţinând cont de echilibrul financiar dintre valorea producţiei de iarbă disponibilă şi obligaţiile care îi sunt impuse utilizatorului pajiştii prin cheltuielile pentru întreţinerea şi îmbunătăţirea calităţii pajiştiilor. Preţul va fi de 120 lei/ha/an.

3.7. Stabilirea căilor de acces

Toate loturile ce se scot la închiriere au căi de acces reprezentate prin drumuri de exploatare.

3.8. Stabilirea locurilor de adăpat

Pe parcelele care au în vecinătate cursuri de apa, se poate face adăparea animalelor prin amenajarea adăpătorilor în imediata apropiere a acestora.

Pentru parcelele fără acces la surse de apa utilizatorul pajiştei va asigura apa prin alimentarea cu cisterne sau prin forarea de puţuri în concordanţă cu prevederile legale.

3.9. Stabilirea locului de adăpost pentru oameni şi animale

Locul de adăpost pentru oameni şi animale se va accepta numai din amenajări provizorii, cu acordul Primăriei Grădina şi a respectării legislaţiei în vigoare.

3.10. Lucrări executate anual pentru îmbunătăţirea cantitativă şi calitativă a producţiei pajiştilor

Pentru determinarea măsurilor şi tehnologiilor de imbunătăţire trebuie să se stabilească prealabil, cauzele degradării pajiştii respective, deoarece aplicarea oricarei măsuri de îmbunătăţire a covorului vegetal fără a se îndepărta cauzele degradării lui conduce la unele rezultate bune valabile doar pe termen scurt.

Principalele acţiuni tehnico-organizatorice menite să ducă la creşterea cantitativă şi calitativă a producţiei de masa verde de pe pajişti sunt:

a) măsuri ameliorative generale care se aplică pe toate pajiştile afectate de factori limitativi ai producţiei;

b) măsuri de îmbunătăţire fără înlocuirea totală a vechiului covor vegetal, numite măsuri de suprafaţă;

c) măsuri de refacere radicală a covorului ierbos prin înlocuirea totală a vechiului covor vegetal cu amestecuri valoroase de graminee şi leguminoase perene de pajişti;

d) valorificarea superioară a producţiei pajiştilor prin păşunat;

3.10.a) Măsuri ameliorative generale care se aplica pe toate pajiştile afectate de diferiţi factori limitativi ai producţiei sunt:

- eliminarea excesului de umiditate pe parcelele limitrofe cursurilor de apă, în momentul apariţiei acestui fenomen;

- combaterea eroziunii de adâncime şi alunecărilor de teren;

- corectarea reacţiei solului, respectiv aciditatea/alcalinitatea prin lucrări de amendare sau prin aplicarea îngrăşămintelor chimice sau organice, se realizează în urma unor analize pedochimice de laborator.

3.10.b) Măsurile de suprafaţă pentru îmbunătăţirea pajiştilor sunt:

- lucrări de întreţinere a pajiştilor ce constau în curăţarea de muşuroaie de orice natură, de vegetaţia ierboasă sau lemnoasă nevaloroasă, de pietre şi nivelare uşoară acolo unde este cazul;

- fertilizarea pajiştilor cu îngraşăminte organice solide sau lichide;

- supraânsămânţarea pajiştilor se va face cu amestecuri valoroase de graminee şi leguminoase, ce se pretează pajiştilor din zonă, respectând tehnologile de cultivare.

3.10.c) Măsurile de refacere radicală a covorului ierbos, se face în urma consultării specialiştilor şi constă în:

- curăţarea de muşuroaie, de vegetaţia ierboasă şi lemnoasă nevaloroasă şi de pietre;

- distrugerea vechiului covor vegetal degradat;

- fertilizarea corespunzătoare pentru îmbunătăţirea regimului de nutriţie a plantelor;

- pregătirea patului germinativ;

- reânsămânţarea cu amestecuri de plante furajere productive şi cu valoare nutritivă ridicată;

- întreţinerea pajiştei nou înfiinţată.

4. Obligaţiile crescătorilor de animale

Proprietarii de animale, persoane fizice/persoane juridice cu domiciliul/sediul în comuna Grădina, sunt obligaţi:

- să înregistreze la Registrul agricol efectivele de animale, pe baza documentelor care să ateste înscrierea în Registrul Naţional al Exploataţiilor (RNE);

- să actualizeze datele din Registrul agricol, în cazul în care apar modificări ale efectivelor de animale;

- să încheie contract de închiriere cu deţinătorii păşunilor, conform prezentului Regulament;

- să efectueze păşunatul pe suprafaţa de păşune pentru care a încheiat contract de închiriere, în condiţii bune de vecinătate;

- să respecte prevederile referitoare la perioada de păşunat;

- să nu lase nesupravegheate animalele pe păşune;

- să răspundă material pentru pagubele produse pe păşune sau pe terenurile limitrofe, de către animalele pe care le deţine;

- să răspundă material de pagubele produse de animale, din neglijenţa angajaţilor săi;

- să răspundă de sănătatea animalelor, conform normelor sanitar veterinare;

- să nu depoziteze gunoaie sau alte deşeuri pe terenurile destinate păşunatului;

- să execute lucrări de întreţinere şi îmbunătăţire a pajiştilor, pe care desfăşoară păşunatul cu respectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu.

5. Oligaţiile consiliului local

Consiliul local al comunei Grădina are următoarele obligaţii:

- să încheie Contract de închiriere pentru pajiştile naturale, doar cu crescătorii de animale membri ai comunităţi locale, cu asigurarea încărcăturii optime de animale pe hectar, nu mai mică de 0,3 UVM/ha, dar nu mai mare de 1UVM/ha;

- să excludă de la păşunat zone din păşune care fac parte din Rezervaţia Naturală „Cheile Dobrogei”;

- să urmarească modul de respectare a clauzelor contractuale şi aplicarea lucrărilor de întreţinere şi îmbunătăţire a pajiştilor.

6. Contravenţii

În spiritul prezentului Regulament, coroborat cu prevederile Legii nr.72/2002, Legea zootehniei şi O.U.G. Nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, constituie contravenţii următoarele fapte:

a) păşunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajişti în afara perioadei de păşunat;         b) introducerea pe pajişti a unor specii de animale, altele decît cele stabilite prin contract;

c) neândeplinirea de către deţinătorii sau utilizatorii de pajişti a obligaţiilor prevăzute în contract;

d) circulaţia pe pajişti cu orice alte mijloace, inclusiv cu utilaje, altele decât cele folosite pentru activităţi agricole de către cel care utilizează pajiştea, cu excepţia circulaţiei cu orice mijloace de transport în situaţii de urgenţă generate de calamităţi sau accidente de orice natură;

e) arderea vegetaţiei pajiştilor fără respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare;

f) închirierea pajiştilor aflate în domeniul privat al comunei unor persoane care nu sunt îndreptăţite;

g) amplasarea pe pajişte a altor obiective de investiţii altele decît cele prevăzute la Art.5, alin. 3 din Ordonanţa de Urgenţă nr.34/2013;

h) scoaterea din circuitul agricol a terenurilor având categoria de folosinţă pajişte fără aprobările legale în vigoare;

i) nerespectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu.

7. Sanctiuni

Contravenţiil prevăzute la pct. 6 se sancţionează după cum urmează:         

I) cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoana fizică, respectiv cu amendă de 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoana juridică, faptele prevăzute la lit.e);

II) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoana fizică, respectiv cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei pentru persoana juridică, faptele prevăzute la lit. a), d), şi e);

III) cu amendă de la 250 lei la 500 lei pentru persoana fizică, respectiv cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei pentru persoana juridică faptele prevăzute la lit. b) şi c);

IV) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, faptele prevăzute la lit. f) şi h);                                               Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru faptele prevăzute la pct. 6) lit.a)-i), se face de către persoanele împuternicite de structurile central şi locale cu atribuţii în domeniu, aflate în subordinea M.A.D.R., de către primar şi persoanele împuternicite de acesta.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru faptele prevăzute la pct. 6 lit. d) şi e) se face şi de către personal din cadrul Jandarmeriei Române, precum şi de către ofiţeri şi subofiţeri din cadrul Serviciilor de Urgenţă Profesioniste.

Sumele provenite din aplicarea amenzilor prevăzute la pct.7 se fac venit la bugetul local, după caz.

8. Dispoziţii finale

Suprafaţa de pajişte pe care se va încheia Contractul de Închiriere, rămâne în proprietatea Consiliului Local al comunei Grădina, judeţul Constanţa.

Prezentul Regulament se aprobă prin hotărâre a Consiliului local al comunei Grădina, Judeţul Constanţa şi are aplicabilitate până la aprobarea unui Amenajament Pastoral, de către Consiliul local al comunei Grădina, judeţul Constanţa.

 

R O M Â N I A                                                                             Anexa nr.2

JUDEȚUL CONSTANȚA                                                  la HOTĂRÂREA nr.16/26.02.2015

COMUNA GRĂDINA                                                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONSILIUL LOCAL

 

Consilier, Dore Nicoleta

 

 

REFERAT DE OPORTUNITATE

privind închirierea suprafețelor de pajiști proprietatea privată

a comunei Grădina, județul Constanța

 

Potrivit dispozițiilor art.9 alin.(2) din O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, prin hotărâri ale consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice, având animalele înscrise în RNE, unitățile administrativ teritoriale prin primari, încheie contracte de închiriere, în condiţiile legii, pentru suprafeţele de pajişti disponibile, proporţional cu efectivele de animale deţinute în exploataţie, pe o perioadă de cuprinsă între 7 şi 10 ani.

1. Descrierea și identificarea bunurilor ce urmează a fi închiriate;

Pajiști comunale aflate în proprietatea privată a comunei Grădina, astfel:

Nr. lot

Denumire pajiște

Suprafață –ha-

1.

Drumul mori : A 465/1

96,5013

2.

Sub movilă : Ps 462; Ps.463;

124,2591

3.

Pădure Grădina : Ps 11; Ps 12; Ps 18; Ps 21;

7,8873

4.

La Ferma de oi Cheia : Ps 433; A 434;

77,1325

5.

La Pini : A 26; A 432;

3,5632

6.

La clisă – Cheia : Ps 207

4,4829

7.

La pod – Cheia : Ps 233

11,0071

8.

La terase vii Cheia : Ps 230; Ps 220;

21,9051

9.

La Jitianu : Ps 236;

7,5096

10.

Ciair Casian : A 238

7,7130

11.

Izvorul Casian : Ps 263; A 264;

13,9359

12.

Pod Casian : A 329

9,6226

13.

La Cabana arsă(sus) : A 399;

26,8644

14.

La 10 Mai : A 419

31,0648

15.

La Mănăstirea Casian : Ps 339

70,4540

16.

Sub Mănăstirea Casian : Ps 329(378)

88,2980

17.

Carieră 1 : Ps 421/1

30,5700

18.

Carieră 2 : Ps 421/2

30,0000

19.

La Oţetari 1 : Ps 421/3

50,0000

20.

La Oţetari 2 : Ps 421/4

50,0000

21.

Pe Cariera Cheia : Ps 421/5

90,0000

TOTAL

-

852,7709

 

 

2. Obiectivele locatorului sunt:

Menţinerea suprafeţei de pajişte;

Realizarea păşunatului raţional, pe grupe de animale şi pe tarlale, cu scopul menţinerii calităţii covorului vegetal;

Creşterea producţiei de masă verde pe ha pajişte;

2.1. Motive de ordin social

Până la această dată s-au înregistrat solicitări din partea membrilor colectivităţii locale, crescători de animale, privind închirierea pajiştilor comunale.

În conformitate cu dispoziţiile art.9 alin.(2) din O.U.G. nr.34/2013, cu modificările şi completările ulterioare, ”(2) Pentru punerea în valoare a pajiştilor aflate în domeniul privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor şi pentru folosirea eficientă a acestora, unităţile administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în RNE, încheie contracte de închiriere, în condiţiile legii, pentru suprafeţele de pajişti disponibile, proporţional cu efectivele de animale deţinute în exploataţie, pe o perioadă cuprinsă între 7 şi 10 ani”.

 

2.2. Motive de ordin financiar

Potrivit dispoziţiilor art.9 alin.(7) din O.U.G. nr.34/2013, cu modificările şi completările ulterioare, ”(7) Resursele financiare rezultate din administrarea pajiştilor proprietate publică sau privată a comunelor, oraşelor, respectiv a municipiilor se fac venit la bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz”.

2.3. Motive de mediu

Determinarea părţilor de pajişte care sunt oprite la păşunat;

Capacitatea de păşunat a pajiştii;

Parcelarea păşunatului pe secţiuni pentru diferite specii de animale;

Orice alt element necesar punerii în valoare şi exploatării raţionale a pajiştii;

3. Nivelul minim al chiriei

Nivelul minim al chiriei este de 120 lei/ha/an, şi este dat de producţia medie de masă verde la hectarul de pajişte şi preţul mediu al masei verzi comunicat de consiliile judeţene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti;

4. Procedura utilizată pentru atribuirea contractului de închiriere şi justificarea alegerii procedurii;

Având în vedere dispoziţiile art.9 alin.(3) din O.U.G. nr.34/2013, consiliile locale trebuie să iniţieze procedura de închiriere până la data de 1 martie a fiecărui an, ”(3) Consiliile locale ale comunelor, oraşelor, respectiv ale municipiilor vor dispune cu privire la iniţierea procedurii de concesionare/închiriere până la data de 1 martie a fiecărui an, în baza hotărârii consiliului local al comunei, oraşului, respectiv al municipiului”.

În conformitate cu dispoziţiile art.9 alin.(2) din O.U.G. nr.34/2013, cu modificările şi completările ulterioare,  ”(2) Pentru punerea în valoare a pajiştilor aflate în domeniul privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor şi pentru folosirea eficientă a acestora, unităţile administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în RNE, încheie contracte de închiriere, în condiţiile legii, pentru suprafeţele de pajişti disponibile, proporţional cu efectivele de animale deţinute în exploataţie, pe o perioada cuprinsă între 7 şi 10 ani”, potrivit art.123 alin.(1)-(2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/ 2001, republicată , cu modificările şi completările ulterioare, închirierea bunurilor aparţinând domeniului privat se face prin licitaţie publică. ”Art. 123. - (1) Consiliile locale si consiliile judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de interes local sau judeţean, după caz, să  fie date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie concesionate ori să fie inchiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau judeţean, în condiţiile legii. (2) Vânzarea, concesionarea şi închirierea se fac prin licitaţie publică, organizată în condiţiile legii”.

Raportat la aceste dispoziţii legale, se propune ca procedura de atribuire a contractului de închiriere să fie licitaţia , conform Regulamentului procedurii de licitaţie.

5. Durata estimată a închirierii

Durata estimată a închirierii este de 10(zece) ani, conform art. 9 alin.(2) din OUG nr.34/ 2013, cu modificările şi completările ulterioare;

 

R O M Â N I A                                                                                     Anexa nr.3

JUDEȚUL CONSTANȚA                                                         la HOTĂRÂREA nr.16/26.02.2015

COMUNA GRĂDINA                                                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONSILIUL LOCAL

 

Consilier, Dore Nicoleta

 

IDENTIFICARE

pajiști proprietate privată a comunei Grădina ce fac obiectul închirierii

 

Nr.

Crt.

Sola        (parcelă)

Suprafaţa

(ha)

Identificare

Nr. cadastral

Carte funciară

Zona

01

A 465/1

96,5013

-

-

Drumul morii

02

Ps 462

106,7916

-

-

Sub movilă

03

Ps 463

17,4675

-

-

Sub movilă

04

Ps 11

1,1006

-

-

Pădure Grădina

05

Ps 12

2,7272

-

-

Pădure Grădina

06

Ps 18

3,5687

-

-

Pădure Grădina

07

Ps 21

0,4908

-

-

Pădure Grădina

08

Ps 433

43,7612

-

-

La ferma de oi Cheia

09

A 434

33,3713

-

-

La ferma de oi Cheia

10

A 26

0,8001

-

-

La pini

11

A 432

2,7632

-

-

La pini

12

Ps 207

4,4829

-

-

La clisă Cheia

13

Ps 233

11,0071

-

-

La pod Cheia

14

Ps 220

13,9066

-

-

La terase vii Cheia

15

Ps 230

7,9985

-

-

La terase vii Cheia

16

Ps 236

7,5096

-

-

La Jitianu

17

A 238

7,7130

-

-

Ciair Casian

18

Ps 263

10,4359

-

-

Izvorul Casian

19

A 264

3,5000

-

-

Izvorul Casian

20

A 329

9,6226

-

-

La pod Casian

21

A 399

26,8644

-

-

La cabana arsă(sus)

22

A 419

31,0648

-

-

La 10 Mai

23

Ps 339

70,4540

-

-

La Mănăstirea Casian

24

Ps 329

88,2980

-

-

Sub Mănăstirea Casian

25

Ps 421/1

30,5700

-

-

La Carieră 1

26

Ps 421/2

30,0000

-

-

La Carieră 2

27

Ps 421/3

50,0000

-

-

La oţetari 1

28

Ps 421/4

50,0000

-

-

La oţetari 2

29

Ps 421/5

90,0000

-

-

Pe cariera Cheia

-

TOTAL

852,7709

-

-

-

 

R O M Â N I A                                                                                      Anexa nr.4

JUDEȚUL CONSTANȚA                                                             la HOTĂRÂREA nr.16/26.02.2015

COMUNA GRĂDINA                                                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONSILIUL LOCAL

 

Consilier, Dore Nicoleta

 

 

REGULAMENTUL PRIVIND REGIMUL ÎNCHIRIERII

pajiștilor aflate în proprietatea privată a comunei Grădina, conform Ordinului prefectului județului Constanța nr.529/2009 privind reconstituirea islazului comunei Grădina și Hotărârea Consiliului Local al comunei Grădina nr.29/07.05.2014 privind aprobarea și însușirea inventarului bunurilor din domeniul privat al comunei Grădina, în suprafață de 852,7709 ha, care fac obiectul închirierii

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art.1 - Prezentul regulament stabilește regimul juridic pentru atribuirea contractelor de închiriere a pajiștilor aflate în proprietatea privată a comunei Grădina, județul Constanța.

Art. 2 - (1) Contractul de închiriere a pajiștilor aflate în proprietatea privată a comunei Grădina, denumit în continuare contract de închiriere, este acel contract încheiat în formă scrisă prin care comuna Grădina, județul Constanța în calitate de proprietar al pajiștilor aflate în proprietatea privată a acesteia, denumit locator , transmite pe o perioadă determinată, unei persoane, denumită locatar, care acționează pe riscul și răspunderea sa, dreptul și obligația de exploatare a unui lot de pășune, în schimbul unei chirii.

(2) Calitatea de locatar o poate avea orice persoană fizică sau juridică, membră a colectivităţii locale, proprietari de animale înscrise în RNE.

(3) Contractul de închiriere a pajiștilor se încheie în conformitate cu Ordinul comun al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.407/2051/2013.

Art. 3 Subînchirierea în tot sau în parte a bunului închiriat este interzisă.

Art.4 Pentru ținerea evidenței documentelor cu privire la desfășurarea procedurilor de închiriere și derularea contractelor de închiriere, acestea se înregistrează în registrul unic al primăriei.

Art.5 – (1) Pentru evidența întregii proceduri de închiriere a pajiștilor proprietatea privată a comunei Grădina, se constituie dosarul închirierii, pentru fiecare contract atribuit, care se păstrează pe toată perioada derulării contractului de închiriere, dar nu  mai puțin de 5 ani de la data finalizării contractului de închiriere.

(2) Dosarul închirierii trebuie să cuprindă:

a) referatul de oportunitate al închirierii;

b) hotărârea de aprobare a închirierii;

c) anunțurile referitoare la procedura de atribuire a contractului de închiriere și dovada  publicării acestora(proces - verbal de afișare);

d) documentația de atribuire;

e) nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul negocierii directe;

f) oferta declarată câștigătoare, însoțită de documentele care au stat la baza acestei decizii;

g) justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire, dacă este cazul;

h) contractul de închiriere semnat de părțile contractante;

 

CAPITOLUL II

PROCEDURA ADMINISTRATIVĂ DE INIȚIERE A ÎNCHIRIERII

SECȚIUNEA 1

Inițiativa închirierii

Art.6 - (1) Închirierea are loc la inițiativa locatorului sau ca urmare a solicitării crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice, membrii ai colectivității locale, în baza unei cereri depuse de aceștia.

(2) Inițiativa închirierii are la baza referatul de oportunitate, care va cuprinde următoarele elemente :

a) descrierea și identificarea bunului care urmează să fie  închiriat;

b) motivele de ordin economic, financiar, social și de mediu, care justifică realizarea închirierii;

c) nivelul minim al chiriei;

d) procedura utilizată pentru atribuirea contractului de închiriere și justificarea alegerii procedurii;

e) durata estimată a închirierii;

(3) Referatul de oportunitate se aprobă prin hotărâre de către Consiliul Local al comunei Grădina.

SECȚIUNEA a 2 – a

Procedura de atribuire

Art.7. Se stabilesc următoarele proceduri de atribuire a contractelor de închiriere a pajiștilor proprietatea privată a comunei Grădina:

licitația – procedura la care orice persoană fizică sau juridică interesată, membră a colectivității locale, are dreptul de a depune ofertă;

negocierea directă – procedura prin care locatorul negociază chiria, cu unul sau mai mulți participanți la procedura de atribuire a contractului de închiriere, dacă nu au fost depuse 2 oferte valabile pentru anumite loturi şi/sau ofertantul calificat nu a întrunit condiţiile pentru încheierea unui contract de închiriere pentru un alt lot.

SECȚIUNEA a 3-a

Documentația de atribuire

Art.8. Caietul de sarcini se elaborează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea legii fondului funciar nr.18/1991, cu modificările şi completările ulterioare; H.G. nr.1064/2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea legii fondului funciar nr.18/1991; Ordinului comun nr.407/2051/2013 al ministerului agriculturii și dezvoltării rurale și ministerul dezvoltării regionale și administrației publice, pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune și închiriere a suprafețelor de pajiști aflate în domeniul public/privat al comunelor, orașelor, respective al municipiilor; Ordinului nr.544/2013 al ministerului agriculturii și dezvoltării rurale privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajiște; Ordinului comun nr. 226/235/2003 al ministerului agriculturii, alimentației și pădurilor și ministerului administrației publice pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activității de îmbunătățire și exploatare a pajiștilor la nivel national, pe termen mediu și lung; Codul civil; Codul fiscal.

Art.9 Caietul de sarcini trebuie să cuprindă următoarele elemente:

- informații generale privind obiectul închirierii;

- scopul închirierii;

- obiectul închirierii și condiții privind încheierea contractului;

- condiții obligatorii privind exploatarea închirierii;

- durata închirierii;

- nivelul minim al chiriei;

- garanții;

- regimul bunurilor utilizate de locatar în derularea închirierii;

- obligațiile privind protecția mediului și a persoanelor;

- condițiile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele;

- clauzele referitoare al încetarea contractului de închiriere;

Art.10 - (1) După elaborarea caietului de sarcini, se întocmește documentația de atribuire.

(2) Documentația de atribuire se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local al comunei Grădina.

(3) Documentația de atribuire va cuprinde următoarele elemente :

- Informații generale privind locatorul;

- Instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea procedurii de închiriere;

- Caietul de sarcini;

- Instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor;

- Informații detaliate și complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare;

- Instrucțiuni privind modul de utilizare a căilor de atac;

- Informații referitoare la clauzele contractuale obligatorii;

(4) Locatorul are obligația să asigure obținerea documentației de atribuire pe suport de hârtie, la solicitarea scrisă a persoanei interesate, la care se anexează, în copie, dovada achitării contravalorii documentaţiei.

(5) Prețul unui exemplar al documentației de atribuire este de 50 lei.

(6) Garanția de participare la licitație este de 2 % din valoarea minimă a chiriei pe 1 an.

 

SECȚIUNEA a 4- a

Reguli privind anunțul de licitație și anunțul negocierii directe

Art.11 – (1) După aprobarea documentației de atribuire în condițiile art.10 alin. (2) din prezentul Regulament, se întocmește anunțul de licitație.

(2) Anunțul de licitație va cuprinde următoarele elemente :

- Informații generale privind locatorul;

- Informații generale privind obiectul închirierii; Procedura aplicată;

- Informații privind documentația de atribuire;

- Modalitatea în care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire;

- Denumirea și adresa compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obține un exemplar al documentației de atribuire;

- Costul și condițiile de plată pentru obținerea  documentației de atribuire;

- Data limită pentru solicitarea clarificărilor;

- Informații privind ofertele:

- Data limită de depunere a ofertelor;

- Adresa la care trebuie depuse ofertele;

- Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă;

- Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor;

- Denumirea instanței competente în soluționarea litigiilor;

- Data publicării anunțului de licitație;

Art.12 - (1) Anunțul negocierii directe se întocmește atunci când după organizarea licitației nu au fost depuse cel puțin 2 oferte valabile pentru unele loturi şi/sau ofertantul calificat nu a întrunit condiţiile pentru închirierea unui alt lot.

(2) Anunțul negocierii directe trebuie să cuprindă elementele prevăzute la art. 11 alin.(2) .

 

SECȚIUNEA a 5- a

Instrucțiunile privind organizarea și desfășurarea procedurii de închiriere

Art.13. Instrucțiunile privind organizarea și desfășurarea procedurii de închiriere se elaborează de către locator și sunt prezentate în cadrul documentației de atribuire.

Art.14. Instrucțiunile privind organizarea și desfășurarea procedurii de închiriere se elaborează atât pentru procedura licitației, cât și pentru procedura negocierii directe.

 

SECȚIUNEA a 6-a

Instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor

Art.15.(1) Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile Regulamentului procedurii de licitație, documentației de atribuire și caietului de sarcini.

(2) Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, pe toată durata perioadei de valabilitate, aceasta fiind redactată în limba română.

(3) Persoana interesată are obligația de a depune oferta la adresa indicată, până la data limită de depunere, stabilite în Calendarul procedurii.

(4) Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina persoanei interesate.

(5) Oferta depusă la o altă adresă a locatorului decât cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunere, se returnează nedeschisă;

(6) Conținutul ofertelor trebuie să rămână confidențial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, locatorul urmând a lua cunoștință de conținutul respectivelor oferte numai după această dată;

(7) Ofertele se depun, la sediul Primăriei comunei Grădina, str. Victoriei nr.39, localitatea Grădina, judeţul Constanța, într-un plic mare(exterior) sigilat, care va conține pe lângă documentele de calificare prevăzute de caietul de sarcini şi un plic mic sigilat care va conţine oferta financiară.

 

SECȚIUNEA a 7-a

Comisia de evaluare

Art.16 (1) Comisia de evaluare este alcătuită dintr-un număr impar de membrii, care va fi stabilit prin dispoziție a primarului comunei Grădina.

(2) Fiecăruia dintre membrii comisiei de evaluare i se poate desemna un supleant.

(3) Comisia de evaluare este alcătuită din consilieri locali și funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului, numiți în acest scop.

Art.17 (1) Componența comisiei de evaluare, membrii acesteia, și după caz supleanții lor, se stabilesc și sunt numiți prin dispoziția primarului comunei Grădina.

(2) Președintele comisiei de evaluare și secretarul acesteia, sunt numiți dintre membrii comisiei, în condițiile alin.(1).

Art.18 (1) Fiecare membru al comisiei beneficiază de câte un vot.

(2) Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorității membrilor săi.

Art.19 (1) Membrii comisiei de evaluare, supleanții acestora, trebuie să respecte regulile privind conflictul de interese, imparţialitate şi confidenţialitate.

(2) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, locatorul are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situațiile de natură să determine apariția unui conflict de interese și/sau manifestarea concurenței neloiale;

(3) Persoanele care sunt implicate în procesul de verificare/evaluarea ofertelor nu au dreptul de a fi ofertant sub sancțiunea excluderii acestuia din procedura de atribuire;

(4) În procesul de verificare/evaluare a ofertelor, nu au dreptul să participe următoarele persoane:

a) soțul/soția, ruda sau afinul până la gradul al treilea inclusiv, cu ofertantul persoană fizică.

b) soțul/soția, ruda sau afinul până la gradul al treilea inclusiv, cu persoane  care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți, persoane juridice.

c) persoanele care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți sau persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unui dintre ofertanți.

d) persoane care pot avea un interes de natură să le afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a ofertelor.

(5) Membrii comisiei de evaluare și după caz supleanții acestora sunt obligați să de o declarație de compatibilitate, imparțialitate și confidențialitate, pe propria răspundere, după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor, care se va păstra la dosarul închirierii.

(6) În caz de incompatibilitate, președintele comisiei de evaluare îl va sesiza de îndată pe locator despre existența stării de incompatibilitate și va propune înlocuirea persoanei incompatibile, dintre membrii supleanți.

Art.20 Supleanții participă la ședințele comisiei de evaluare numai în situația în care membrii acesteia se află în imposibilitate de participare, datorată unui caz de incompatibilitate, caz fortuit sau forței majore.

Art.21 Pentru activitatea depusă, persoanele din cadrul comisiei de evaluare nu primesc indemnizație.

Art.22 Comisia de  evaluare exercită următoarele atribuții:

a) analiza și selecția ofertelor pe baza datelor, informațiilor și documentelor depuse de ofertanți;

b) întocmirea listei cuprinzând ofertele admise și comunicarea acesteia;

c) analiza și evaluarea ofertelor;

d) întocmirea proceselor - verbale;

e) întocmirea raportului de evaluare;

f) desemnarea ofertei câștigătoare;

Art.23. (1) Comisia lucrează legal numai în prezența tuturor membrilor săi.

(2) Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom, numai pe baza documentației de atribuire și cu respectarea prevederilor legale.

Art.24. Membrii comisiei de evaluare au obligația de a păstra confidențialitatea datelor, informațiilor și documentelor cuprinse în ofertele analizate.

 

SECȚIUNEA a 8 – a

Comisia de soluționare a contestațiilor

Art.25 (1) Comisia de soluționare a contestațiilor este alcătuită dintr-un număr impar de membrii, care va fi stabilit prin dispoziție a primarului comunei Grădina.

(2) Fiecăruia dintre membrii comisiei de soluționare a contestațiilor i se poate desemna un supleant.

(3) Comisia de soluționare a contestațiilor este alcătuită din consilieri locali și funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului, numiți în acest scop.

Art.26. (1) Componența comisiei de soluționare a contestațiilor, membrii acesteia, și după caz supleanții lor, se stabilesc și sunt numiți prin dispoziția primarului comunei Grădina.

(2) Președintele comisiei de soluționare a contestațiilor și secretarul acesteia, sunt numiți dintre membrii comisiei, în condițiile alin.(1).

(3) Deciziile comisiei de soluționare a contestațiilor se adoptă cu votul majorității membrilor săi.

Art.27. (1) Membrii comisiei de soluționare a contestațiilor, nu au dreptul de a participa la soluționarea unei contestații dacă se află în una dintre situațiile prevăzute mai jos, sub sancțiunea nulității deciziei pronunțate.

(2) Nu pot participa la procesul de soluționare a contestației, membrii comisiei de soluționare a contestației, care:

a) personal sau prin soț/soție, ascendenții ori descendenții lor, au un interes în soluționarea contestației.

b) sunt soți, rude sau afini până la gradul al treilea inclusiv cu vreuna din părțile contestatoare.

c) dacă sau pronunțat public în legătură cu contestația pe care o soluționează.

Art.28. Pentru activitatea depusă, persoanele din cadrul comisiei de soluționare a contestațiilor nu  primesc indemnizație.

 

CAPITOLUL III

ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE

SECȚIUNEA 1

Depunerea ofertelor

Art.29.(1) Ofertele se depun, la sediul Primăriei comunei Grădina, str. Victoriei nr.39, localitatea Grădina, judeţul Constanța, într-un plic mare(exterior) sigilat, care va conține documentele de calificare prevăzute de caietul de sarcini şi un plic mic sigilat care va conţine oferta financiară.

(2) Fiecare participant la procedură poate depune o singură ofertă pentru fiecare lot.

(3) Nu se admit decât oferte ferme.

(4) Un ofertant nu poate depune o ofertă individuală și altă ofertă comună, pentru același lot.

Art. 30 - Oferta va fi depusă într-un singur exemplar semnat de către ofertant pe fiecare pagină.

 

SECȚIUNEA a 2-a

Licitația

Art.31-(1) În cazul procedurii de licitație, locatorul va publica anunțul de licitație la avizierul primăriei comunei Grădina și în locuri publice din comuna Grădina.

(2) Anunțul de licitație se publică cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

(3) Persoana interesată are dreptul de a solicita  și de a obține documentația de atribuire, locatorul având obligația de a pune documentația de atribuire la dispoziția acesteia în timp util, într-o perioadă care nu trebuie să depășească o zi lucrătoare de la primirea unei solicitări scrise în acest sens, la care se anexează, în copie, dovada achitării contravalorii documentaţiei.

(4) Persoana interesată are obligația de a depune diligențele necesare, astfel încât să nu conducă la situația în care documentația de atribuire să fie pusă la dispoziția sa cu mai puțin de 2 zile lucrătoare înainte de data limită de depunere a ofertelor.

(5) Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări în formă scrisă privind documentația de atribuire.

(6) Locatorul are obligația de a răspunde, în mod clar, complet și fără ambiguități, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depășească o zi lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.

(7) Procedura de licitație se poate desfășura, pentru un lot pentru care au fost depuse cel puțin 2 oferte valabile.

(8) În cazul în care sau depus, pentru acelaşi lot, două sau mai multe oferte valabile cu acelaşi preţ, comisia de evaluare va proceda la licitaţia cu strigare, în trei paşi, pasul minim fiind de 5 lei.

(9) În cazul în care nu au fost depuse cel puțin 2 oferte valabile pentru unele loturi, şi/sau ofertantul calificat nu a întrunit condiţiile pentru închiriere unui alt lot, comisia inițiază procedura negocierii directe.

(10) După deschiderea plicurilor în ședință publica, comisia de evaluare elimină ofertele care nu conțin totalitatea documentelor de calificare.

(11) Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație, este necesar ca după deschiderea plicurilor, cel puțin 2 oferte/lot să întrunească condițiile de calificare.

Art.32 După analiza documentelor de calificare, secretarul comisiei de evaluare întocmește procesul-verbal  în care se va menționa rezultatul analizei, respectiv dacă sunt depuse de către ofertanți toate documentele solicitate. Procesul-verbal se semnează de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanții prezenți la ședința de deschidere.

Art.33. (1) Orice decizie referitoare la calificarea ofertanților, cu privire la evaluarea ofertelor se adoptă de către comisia de evaluare în cadrul unor ședințe ulterioare ședinței de deschidere a ofertelor.

(2) Sunt considerate oferte valabile, ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute în caietul de sarcini al închirierii.

Art.34. (1) În urma analizei ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de valabilitate, secretarul comisiei întocmește un raport privind evaluarea ofertelor, pe care îl transmite  locatorului.

(2) Procesul-verbal se semnează de către toți membrii comisiei de evaluare.

Art.35. (1) În termen de o zi lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, locatorul informează în scris, cu confirmare de primire, toți ofertanții, cu privire la rezultatul procedurii.

(2) Contractul de închiriere se încheie după împlinirea unui termen de 2 zile calendaristice de la data realizării comunicării privind rezultatul procedurii.

Art.36-(1) Pe parcursul aplicării procedurii, comisia de evaluare are dreptul de a solicita clarificări și, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanți pentru  demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate.

(2) Ofertanții trebuie să răspundă la solicitarea comisiei de evaluare în maxim o zi calendaristică de la primirea acesteia.

 

SECȚIUNEA a 3 – a

Negocierea directă

Art. 37. În cazul în care nu au fost depuse cel puțin 2 oferte valabile pentru unele loturi, şi/sau ofertantul calificat nu a întrunit condiţiile pentru încheierea unui contract de închiriere pentru un alt lot, comisia iniţiază procedura de negociere directă.

Art.38. (1) Locatorul procedează la convocarea pentru negociere directă.

(2) Invitaţile la negociere directă se transmit, participanților la procedura de atribuire a contractului de închiriere prin licitaţie, dacă nu au fost depuse 2 oferte valabile pentru anumite loturi şi/sau ofertantul calificat nu a întrunit condiţiile pentru încheierea unui contract de închiriere pentru un alt lot.

Art.39. Locatorul derulează negocieri cu fiecare ofertant care a depus o ofertă valabilă.

Art.40. La data prevăzută în anunțul negocierii directe pentru începerea procedurii, locatorul programează ofertanții și îi informează, în scris, despre data negocierii directe.

Art.41. Pentru negocierea directă va fi păstrată documentația de atribuire aprobată pentru licitație.

Art.42. (1) Locatorul va negocia cu fiecare ofertant la data stabilită conform programării.

(2) Negocierile se desfășoară potrivit condițiilor prevăzute în documentația de atribuire.

Art.43. (1) Pe parcursul procedurii de negociere directă, comisia de evaluare nu mai poate solicita clarificări.

 

SECȚIUNEA a 4 – a

Determinarea ofertei câștigătoare

Art.44. (1) Pentru determinarea ofertei câștigătoare, comisia de evaluare aplică criteriul de atribuire prevăzut în documentația de atribuire.

(2) Criteriul de atribuire a contractului de închiriere este cel mai mare nivel al chiriei.

(3) Locatorul are obligația de a încheia contractul de închiriere cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare.

Art.45. Anunțul de atribuire se afișează la avizierul primăriei în termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de închiriere. Procedura de afișare se confirmă prin proces-verbal.

SECȚIUNEA a 5 – a

Anularea procedurii de atribuire a contractului de închiriere

Art.46. (1) Locatorul are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de închiriere, dacă ia această decizie, de regulă înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire și, oricum, înainte de data încheierii contractului, numai când se constată abateri grave de la prevederile legale care afectează procedura de atribuire sau fac imposibilă încheierea contractului.

Art.47. Locatorul are obligația de a comunica, în scris, tuturor participanților la procedura de atribuire, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea ofertelor, cât și motivul concret care a determinat decizia de anulare.

 

CAPITOLUL IV

CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE

SECȚIUNEA 1

Încheierea contractului de închiriere

Art.48. (1) Contractul de închiriere se încheie în formă scrisă, sub sancțiunea nulității.

(2) Forma și conținutul - cadru al contractului de închiriere sunt prezentate în cadrul Documentație de atribuire.

Art.49. În cazul în care ofertantul declarat câștigător refuză să încheie contractul de închiriere, acesta pierde garanția de participare, iar locatorul încheie contractul de închiriere cu ofertantul clasat pe locul al doilea.

 

SECȚIUNEA a 2 – a

Drepturile și obligațiile locatarului

Art.50. (1) În temeiul contractului de închiriere, locatarul dobândește dreptul de a exploata pe riscul și răspunderea sa, bunurile proprietate privată a comunei Grădina, care fac obiectul contractului, potrivit obiectivelor stabilite de locator.

(2) Locatarul are dreptul de a folosi și de a culege fructele bunurilor ce fac obiectul închirierii, potrivit naturii bunului și scopului stabilit de părți prin contractul de închiriere.

Art.51. (1) În temeiul contractului de închiriere, locatarul are obligația să asigure exploatarea eficientă, în regim de continuitate și permanență, a bunurilor proprietatea privată a comunei Grădina care fac obiectul închirierii.

(2) Locatarul nu poate subînchiria în tot sau în parte bunul ce  face obiectul închirierii.

(3) Locatarul este obligat să plătească chiria la valoarea și în modul stabilit în contractul de închiriere.

(4) Locatarul este obligat să respecte condițiile impuse de natura bunurilor proprietate privată a comunei Grădina.

Art.52. La încetarea contractului de închiriere prin ajungere la termen, locatarul este obligat să restituie locatorului bunurile de retur și bunurile de preluare în mod gratuit și libere de orice sarcini.

Art.53. În condițiile încetării contractului de închiriere din alte cauze decât prin ajungere la termen, prin forță majoră sau caz fortuit, locatarul este obligat să asigure continuitatea exploatării bunului proprietate privată a comunei Grădina, în condițiile stipulate în contract, până la preluarea acestora de către locator.

Art.54. In cazul în care locatarul sesizează existența unor cauze sau iminența procedurii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului, va notifica de îndată acest fapt locatorului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității exploatării bunului.

SECȚIUNEA a 3 – a

Drepturile și obligațiile locatorului

Art.55. (1) Pe durata contractului de închiriere, locatorul are dreptul să inspecteze bunurile închiriate, verificând respectarea obligațiilor asumate de locatar.

(2) Verificarea prevăzută la alin.(1) se efectuează numai cu notificarea prealabilă a locatarului și în condițiile stabilite prin contractul de închiriere.

Art.56.(1) Locatorul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de închiriere, din motive excepționale legate de interesul național, local şi în funcţie de implementarea amenajamentului pastoral, aprobat, ulterior, prin hotărâre a consiliului local.

(2) Locatarul este obligat să continue exploatarea bunului în noile condiții stabilite de locator, fără a putea solicita încetarea contractului de închiriere .

Art.57.(1) Locatorul este obligat să nu îl tulbure pe locatar în exercițiul drepturilor sale rezultate din contractul de închiriere.

(2) Locatorul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de închiriere , în afara cazurilor prevăzute de lege.

(3) Locatorul este obligat să notifice locatarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia.

 

SECȚIUNEA a 4 – a

Încetarea contractului de închiriere

Art.58. Contractul de închiriere încetează de drept la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat.

Art.59.(1) Locatorul poate denunța unilateral contractul de închiriere în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către locator, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată.

(2) În situația prevăzută la alin. (1) , locatorul va notifica de îndată intenția de a denunța unilateral contractul de închiriere și va face mențiune cu privire la motivele ce au determinat această măsură.

(3) Părțile vor stabili cuantumul despăgubirilor datorate locatarului și modul de plată a acestora. În caz de dezacord, acestea se stabilesc de către instanța de judecată competentă în a cărui rază teritorială se află sediul locatorului, dacă părțile nu stabilesc altfel.

Art.60. În cazul nerespectării din culpă a obligațiilor asumate  de către una dintre părți prin contractul de închiriere sau al incapacității îndeplinirii acestora, cealaltă parte este îndreptățită să solicite instanței de judecată competente , în  a cărei rază teritorială se află sediul locatorului să se pronunțe cu privire la rezilierea contractului, cu plata unei despăgubiri, dacă părțile nu stabilesc altfel.

Art.61.(1) În cazul dispariției, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului închiriat sau în cazul imposibilității obiective a locatarului de  a-l exploata, acesta va notifica de îndată locatorului dispariția bunului ori imposibilitatea obiectivă de exploatare a acestuia, declarând renunțarea la închiriere.

(2) Locatorul nu va putea fi obligat la plata vreunei despăgubiri pentru prejudiciile suferite de locatar ca urmare a situațiilor prevăzute la alin.(1).

Art.62. Prin contractul de închiriere părțile pot stabili și alte clauze de încetare a contractului de închiriere, fără a aduce atingere clauzelor și condițiilor reglementate de lege.

 

CAPITOLUL VI

SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR

Art.63.(1) Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept sau interes legitim printr-un act al locatorului, prin încălcarea dispozițiilor legale în materia închirierilor de bunuri proprietate privată, poate depune contestație, în condiţiile legii.

(2) În vederea soluționării contestațiilor, partea care se consideră vătămată are dreptul să se adreseze comisiei de soluționare a contestațiilor prevăzută de prezentul regulament.

(3) Înainte de a se adresa comisiei de soluționare a contestațiilor, persoana care se consideră vătămată notifică locatorului cu privire la pretinsa încălcare a dispozițiilor legale în materia închirierilor de bunuri proprietate privată și la intenția de a sesiza comisia de soluționare a contestațiilor.

(4) După primirea notificării, locatorul poate adopta orice măsuri pe care le consideră necesare pentru remedierea pretinsei încălcări, inclusiv suspendarea procedurii de atribuire sau revocarea unui act emis cu încălcarea respectivei proceduri.

(5) Măsurile adoptate de locator se comunică de îndată, atât persoanei care a notificat locatorul, cât și celorlalte persoane implicate în procedură.

(6) Persoana vătămată care, primind comunicarea de la locator, consideră că măsurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea pretinsei încălcări, va transmite locatorului o notificare de renunțare la dreptul de a formula contestație în fața comisiei de soluționare a contestațiilor sau, după caz, o cerere de renunțare la judecarea contestației.

(7) Locatorul poate încheia contractul de închiriere numai după comunicarea deciziei comisiei de soluționare a contestațiilor.

Art.64. Dispozițiile articolului 63, din prezentul regulament, nu înlătură dreptul persoanei considerată vătămată  de a se adresa instanței de judecată.

 

 

 

 

R O M Â N I A                                                                                        Anexa nr.5

JUDEȚUL CONSTANȚA                                                             la HOTĂRÂREA nr.16/26.02.2015

COMUNA GRĂDINA                                                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONSILIUL LOCAL

 

Consilier, Dore Nicoleta

 

 

DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE

pajiștilor aflate în proprietatea privată a comunei Grădina, conform Ordinului prefectului județului Constanța nr.529/2009 privind reconstituirea islazului comunei Grădina și Hotărârea Consiliului Local al comunei Grădina nr.29/07.05.2014 privind aprobarea și însușirea inventarului bunurilor din domeniul privat al comunei Grădina, în suprafață de 852,7709 ha, care fac obiectul închirierii

I.  INFORMAȚII GENERALE PRIVIND LOCATORUL

Locator : comuna Grădina, județul Constanța, CIF 17093977

Adresa poștală : localitatea Grădina, str. Victoriei nr.39, județul Constanța;

E- mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , tel/fax 0241853800

II.  INSTRUCȚIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA

PROCEDURII DE LICITAȚIE

Procedura selectată este licitația, conform Regulamentului procedurii de licitație.

Orice persoană interesată, membră a colectivității locale, are dreptul de a solicita și de a obține documentația de atribuire.

Orice persoană interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire.

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări este precizată în Calendarul procedurii, la adresa : Primăria comunei Grădina, str. Victoriei nr.39, localitatea Grădina, judeţul Constanța.

Data limită de transmitere a răspunsului la solicitările de clarificări este precizată în Calendarul procedurii.

Data limită de depunere a ofertelor este precizată în calendarul procedurii.

Deschiderea ofertelor depuse se va face în data stabilită în Calendarul procedurii, la sediul locatorului, din localitatea Grădina, str. Victoriei nr.39, judeţul Constanța, în sala de consiliu, în prezența comisiei de avaluare și a reprezentanților ofertanților.

III.  CAIETUL DE SARCINI - anexă- la Documentația de atribuire

IV.  INSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE ȘI PREZENTARE A

OFERTELOR

Oferta se redactează în limba română.

Ofertele se depun la sediul locatorului, conform Caietului de sarcini și a Regulamentului procedurii.

Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina persoanei interesate.

V.  CRITERIU DE ATRIBUIRE : CEL MAI MARE NIVEL AL CHIRIEI

VI.  CĂI DE ATAC

Conform Capitolului VI – SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR din Regulamentul procedurii.

VII.  CLAUZE CONTRACTUALE OBLIGATORII – anexă F7– la Documentația de atribuire.

VIII. FORMULARELE F1, F2, F3, F4, F5 şi F6 – anexe la prezenta documentaţie de atribuire.

 

CANDIDATUL/OFERTANTUL

______________________                           Formularul FI

(denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE

 

1.    Denumirea/numele:

2.    Codul fiscal:

3.    Adresa sediului central:

4.    Telefon:

Fax:

E-mail:

5.Certificatul de inmatriculare/inregistrare _________________

______________________________________________________________

(numărul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)

 

6.0biectul de activitate, pe domenii: . ______

(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

 

7.Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul:____________________________________________________

(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

8.    Principala piaţa a afacerilor:

 

 

 

Candidat/ofertant,

(semnătură autorizata)

 

 

Formular F2

OPERATOR ECONOMIC/ PERSOANA FIZICA

__________________________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

 

1.Subsemnatul________________________________________________, reprezentant împuternicit al_________________________________,

( denumirea operatorului economic )

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de închiriere___________________________________ ( se menţionează procedura ), având ca obiect_____________________     _________________________________(denumirea serviciului), la data de ________________________    ( zi/lună/an ), organizată de___________________________________________________________     (denumirea autorităţii contractante ),

particip şi depun ofertă:

—       în nume propriu;

—       ca asociat în cadrul asociaţiei...... ;

—       ca subcontractant al..     ;

(Se bifează opţiunea corespunzătoare )

2.        Subsemnatul declar că:

|_| nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;

|_| sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă.

(Se bifează opţiunea corespunzătoare )

 

3. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.

 

4.  De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

5.  Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai

_____________________________________________________________ ( denumirea şi adresa autorităţii contractante )

cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic

(semnătură autorizată )

 

FORMULAR F3

DECLARAŢIE PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII IN CATEGORIA

ÎNTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII

 

Date de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii:

Adresa sediului social:

Cod unic de înregistrare:

Numele si funcţia:

(preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent)

II. Tipul întreprinderii

Indicaţi, dupa caz, tipul întreprinderii:

□    întreprindere autonoma. In acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situatia economico-fmanciara a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fara anexa nr. 2.

□   întreprindere partenera. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 2, precum si a fiselor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie

□   întreprindere legata. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 2 din Legea nr. 346/2004 pentru stimularea înfiinţării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, precum si a fiselor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii *1)

Exerciţiul financiar de referinţa *2)

 

 

Numărul mediu anual de salariaţi

Cifra de afaceri anuala neta

(mii lei/mii euro)

Active totale (mii lei/mii euro)

 

 

 

 

Important: Precizaţi daca, fata de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care determina încadrarea întreprinderii într-o alta categorie (respectiv microîntreprindere, categorie (respectiv microîntreprindere, întreprindere mica, mijlocie sau mare).

□  Nu

□  Da (In acest caz se va completa si se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior)

 

 

Numele persoanei autorizate sa reprezinte întreprinderea

Semnătură __________

Declar pe propria răspundere ca datele din aceasta declaraţie si din anexe sunt conforme cu realitatea.

Data întocmirii... (ziua, luna anul).

Semnătură____________________________________________

*1) Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 pentru stimularea înfiinţării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare.

*2) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuala neta si activele totale sunt cele realizate In ultimul exerciţiu financiar (anul 2006) raportate în situatiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. In cazul întreprinderilor nou înfiintate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuala neta si activele totale se determina si se declara pe propria răspundere.

5

Formularul F 4

Operator economic/ Persoana fizica

(denumirea/numele)

_________________________________

 

Declaraţie privind participarea Ia licitaţie cu ofertă independentă

Către____________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

 

Procedura de atribuire____________ ____________

Nr. invitaţie / anunţ de participare___ ______________

Data limită pentru depunerea ofertei______ /__________       /20___

 

I.Subsemnatul/Subsemnaţii,........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai................................... . . . . .,

intreprindere/asociere care va participa la procedura de închiriere organizată de             în calitate

de autoritate contractantă, cu nr............ din data de    , certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere.

II.Certific/Certificăm prin prezenta, în numele. . . . . . . . . . . . . . . .   , următoarele:

1.am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;

2.     consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de închiriere în condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;

3.fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;

4.în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de închiriere sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;

5.     oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;

6.     oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri;

7.     oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;

8.     detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.

III.   Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .........

Numele şi prenumele semnatarului

Capacitate de semnătură                      .......................

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului                               .......................

Adresa

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)

Telefon / Fax. . . . . . . . . .          Data

 

Formular F5

OPERATOR ECONOMIC/PERSOANA FIZICA

__________________________________

(denumirea/numele)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAŢIE

privind respectarea obligaţiilor în domeniul protecţiei mediului

Subsemnatul(a),_______________________________________________reprezentant împuternicit al__________________________________

cu sediul/domiciliul in (adresa ofertantului)________________

_____________________________________________________________,declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals şi uz de fals in declaraţii in acte publice, că vom/voi  respecta legislaţia şi normele in vigoare privind protecţia mediului.

 

 

Data completării............

......... (semnătură autorizată şi ştampilă)

 

 

Formular F6

OPERATOR ECONOMIC/ PERSOANA FIZICA

(denumirea)

___________________________________

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ

Către

COMUNA______________________________________

 

 

Domnilor

1.Examinând documentaţia de atribuire,subsemnatul__________________________________ reprezentant legal / împuternicit, al ofertantului_____________________________

(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să oferim chiria de______ lei/ha/an,respectiv ____________   lei/an, respectiv________   lei/___ ani pentru lotul

____________________________ (se va introduce denumirea lotului pentru care se ofertează).

2.   Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, după primirea terenului închiriat, să asigurăm prestarea serviciilor în conformitate cu programul de păşunat anexa la contract si cu prevederile caietului de sarcini.

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de________________   zile, (durata în

litere şi cifre), respectiv până la data de_______ ___________(ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Garanţia de buna execuţie va fi constituita sub forma de_______ ______________.

5.    Până la încheierea şi semnarea contractului de închiriere această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

6. Precizăm că:

| / depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";                           ,

|  /nu depunem ofertă alternativă.

(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)

7.   Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

8.   înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data întocmirii.. . . . . . . . . .

Nume, prenume.

Semnătura.... . . . . . . . . . . .

Funcţie... . . . . . . . . . . . .

 

Formular F7

OPERATOR ECONOMIC/ PERSOANA FIZICA

__________________________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

DE ACCEPTARE A CONDIŢIILOR CONTRACTUALE

 

Subsemnatul ___________________________________________________,

(nume  şi prenume în clar a persoanei autorizate)

reprezentant împuternicit al____________________________________,

(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului)

în nume propriu şi în numele asocierii declar că sunt de acord cu toate prevederile CONTRACTULUI - CADRU prezentat în cadrul prezentei proceduri de atribuire şi ne/mă obligăm/oblig să respectăm toate obligaţiile menţionate în conţinutul acestuia.

 

Data: ZZ.LL.AAAA

 

_______________

 

(numele şi prenulele)_____________________, în calitate de________

(semnătura şi ştampilă)

legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele______________

(denumire/nume operator economic)

 

OPERATOR ECONOMIC/ PERSOANA FIZICA

_________________________________

(denumirea/numele)

 

Înregistrat la sediul autorităţii contractante

Nr .______/____________

 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

 

 

Către......................................

{denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

 

Ca urmare a anunţului de participare apărut în _______________ ________________ cu nr________din__________, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului_____________________

______________________________________________________________

(denumirea contractului de închiriere), noi___________________

______________________________________________________________ (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat următoarele:

1.Documentul_________________________________________________

(seria/numărul,emitentul)

privind garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire;

2.PLIC MARE(exterior) sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original:

a)    oferta pentru LOT Nr. .....

b)    documentele care însoţesc oferta.

 

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

 

Data completării_______________________

 

Cu stimă,

 

Operator economic,

(semnătură autorizată)

2

 

R O M Â N I A                                                                                Anexa nr.7

JUDEŢUL CONSTANŢA                                                        la Hotărârea nr.16/26.02.2015

COMUNA GRĂDINA                                                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONSILIUL LOCAL

Consilier, Dore Nicoleta

 

 

Comuna Grădina

Judeţul Constanţa

Nr. ......../...........................

 

CONTRACT-CADRU

de închiriere pentru suprafeţele de pajişti aflate în domeniul

privat al comunei Grădina, judeţul Constanţa

 

Încheiat astăzi ......................................

 

I. Părţile contractante

1. Între Comuna Grădina, localitatea Grădina, Str. Victoriei nr.39, Judeţul Constanţa, telefon/fax 0241853800, având codul de înregistrare fiscală 17093977, cont deschis la Trezoreria Constanţa, RO46TREZ23121360206XXXXX, reprezentat legal prin primar Iacobici Gabriela, în calitate de locator, şi:

2. ....................................................., cu exploataţia*) în localitatea ............................, str. ...... nr. ...., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul ....................., având CNP/CUI ............................., nr. din Registrul naţional al exploataţiilor (RNE) .............../....../....., contul nr. ......................, deschis la ..........................., telefon ......................., fax ............., reprezentată prin ..............., cu funcţia de .............., în calitate de locatar,

__________

*) În cazul formei asociative se completează de către reprezentantul legal al acesteia cu datele exploataţiilor membrilor formei asociative.

 

la data de ....................................,

la sediul locatorului,

în temeiul prevederilor Codului civil, al prevederilor <LLNK 12001   215 11 202 123 71>art. 123 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al Hotărârii Consiliului Local al Comunei Grădina, judeţul Constanţa, de aprobare a închirierii nr. ....... din ......................, s-a încheiat prezentul contract de închiriere.

 

II. Obiectul contractului

1. Obiectul prezentului contract îl constituie închirierea pajiştii aflate în domeniul privat al comunei Grădina pentru păşunatul unui număr de ............ animale din specia .............., situată în blocul fizic ............, tarlaua ................, în suprafaţă de ............ ha, (identificată) aşa cum rezultă din datele cadastrale .............. şi din schiţa anexată care face parte din prezentul contract.

2. Predarea-primirea obiectului închirierii se efectuează pe bază de proces-verbal în termen de 5 zile de la data semnării contractului, proces-verbal care devine anexă la contract.

3. Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de locatar în derularea închirierii sunt următoarele:

a) bunuri de retur care revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini locatorului la expirarea contractului: ...............................................................;

b) bunuri de preluare care la expirarea contractului pot reveni locatarului în măsura în care acesta din urmă îşi manifestă intenţia de a le prelua în schimbul plăţii unei compensaţii egale cu valoarea contabilă actualizată, conform caietului de sarcini: .....................................;

c) bunuri proprii care la expirarea contractului de închiriere rămân în proprietatea locatarului: ............ .

4. La încetarea contractului de închiriere din orice cauză, bunurile prevăzute la pct. 3. lit. a) se vor repartiza potrivit destinaţiilor arătate la acest punct, locatarul fiind obligat să restituie, în deplină proprietate, liber de orice sarcină, bunul închiriat.

5. Obiectivele locatorului sunt:

a) menţinerea suprafeţei de pajişte;

b) realizarea păşunatului raţional pe grupe de animale şi pe tarlale, cu scopul menţinerii calităţii covorului vegetal;

c) creşterea producţiei de masă verde pe hectar de pajişte.

 

III. Durata contractului

1. Durata închirierii este de 10(zece) ani, începând cu data semnării prezentului contract, cu respectarea perioadei de păşunat.

 

IV. Preţul închirierii

1. Preţul închirierii este de  ............  lei/ha/an, adjudecată în cadrul procedurii de licitaţie, chiria totală anuală (nr. ha x preţ pe ha) fiind în valoare de ......................... lei/an.

2. Suma totală prevăzută la pct. 1 va fi plătită prin ordin de plată în contul comunei Grădina, deschis la Trezoreria Constanţa, sau în numerar la casieria PRIMĂRIEI COMUNEI GRĂDINA.

3. Plata chiriei se face în două tranşe: 30% până la data de 30 iunie 2015 şi 70% până la data de 30 octombrie 2015.

4. Întârzierea la plată a chiriei se penalizează cu 0,1% din cuantumul chiriei datorate pentru fiecare zi de întârziere, cuantum ce nu se va modifica pe parcursul derulării contractului.

5. Neplata chiriei până la încheierea anului calendaristic conduce la rezilierea contractului.

 

V. Drepturile şi obligaţiile părţilor

1. Drepturile locatarului:

- să exploateze în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa pajiştile care fac obiectul contractului de închiriere.

2. Drepturile locatorului:

a) să inspecteze suprafeţele de pajişti închiriate, verificând respectarea obligaţiilor asumate de locatar. Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a locatarului.

b) locatorul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de închiriere, din motive excepționale legate de interesul național, local şi în funcţie de implementarea amenajamentului pastoral, aprobat, ulterior, prin hotărâre a consiliului local al comunei Grădina, judeţul Constanţa;

c) să predea pajiştea locatarului, indicându-i limitele, precum şi inventarul existent, pe bază de proces-verbal;

d) să solicite utilizatorului situaţia lucrărilor realizate, cu valoarea exactă a acestora şi devizul aferent, conform legislaţiei în vigoare;

e) să îşi dea acordul de principiu pentru lucrările ce urmează a fi executate de locatar pe pajişte;

f) să participe la recepţionarea lucrărilor executate de către locatar pe pajişte şi să confirme prin semnătură executarea acestora.

3. Obligaţiile locatarului:

a) să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanenţă a pajiştilor ce fac obiectul prezentului contract;

b) să nu subînchirieze bunurile care fac obiectul prezentului contract. Subînchirierea totală sau parţială este interzisă, sub sancţiunea nulităţii absolute;

c) să plătească chiria la termenul stabilit;

d) să respecte cel puţin încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha în toate zilele perioadei de păşunat;

e) să comunice în scris primăriei, în termen de 5 zile de la vânzarea animalelor sau a unora dintre acestea, în vederea verificării respectării încărcăturii minime de 0,3 UVM/ha în toate zilele perioadei de păşunat;

f) să păşuneze animalele exclusiv pe terenul închiriat;

g) să practice un păşunat raţional pe grupe de animale şi pe tarlale;

h) să introducă animalele la păşunat numai în perioada de păşunat stabilită;

i) să nu introducă animalele la păşunat în cazul excesului de umiditate a pajiştii;

j) să realizeze pe cheltuiala sa lucrări de eliminare a vegetaţiei nefolositoare şi a excesului de apă, de fertilizare, anual;

k) să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

l) să restituie locatorului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit şi libere de orice sarcini, la încetarea contractului de închiriere prin ajungere la termen;

m) să restituie locatorului suprafaţa de pajişte ce face obiectul prezentului contract în condiţii cel puţin egale cu cele de la momentul încheierii contractului;

4. Obligaţiile locatorului:

a) să nu îl tulbure pe locatar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de închiriere;

b) să nu modifice în mod unilateral contractul de închiriere, în afară de cazurile prevăzute expres de lege şi de prezentul contract;

c) să notifice locatarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor locatarului;

d) să constate şi să comunice locatarului orice atenţionare referitoare la nerespectarea clauzelor prezentului contract.

 

VI. Clauze contractuale referitoare la împărţirea responsabilităţilor de mediu între părţi

Locatorul răspunde de: ............................................. .

Locatarul răspunde de: ............................................. .

 

VII. Răspunderea contractuală

1. Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract de închiriere atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă.

2. Pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezentul contract părţile datorează penalităţi în limitele stabilite de legislaţia în vigoare. Dacă penalităţile nu acoperă paguba, se vor plăti daune.

3. Forţa majoră exonerează părţile de răspundere.

 

VIII. Litigii

1. Litigiile de orice fel ce vor decurge din exercitarea prezentului contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru este imposibil, vor fi rezolvate prin instanţele de judecată competentă.

2. Pe toată durata închirierii, cele două părţi se vor supune legislaţiei în vigoare.

3. Prezentul contract constituie titlu executoriu, în condiţiile în care contractul respectă prevederile art. 1.798 din Codul civil.

 

IX. Încetarea contractului

Prezentul contract de închiriere încetează în următoarele situaţii:

a) în cazul imposibilităţii obiective a locatarului de a-l exploata prin neasigurarea încărcăturii minime de animale;

b) păşunatul altor animale decât cele înregistrate în RNE;

c) la expirarea duratei stabilite în contractul de închiriere;

d) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către locator în baza documentelor oficiale, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanţa de judecată;

e) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către locatar, prin reziliere de către locator, cu plata unei despăgubiri în sarcina locatarului;

f) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către locator, prin reziliere de către locatar, cu plata unei despăgubiri în sarcina locatorului;

g) în cazul imposibilităţii obiective a locatarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri;

h) neplata la termenele stabilite prin contract a chiriei şi a penalităţilor datorate;

i) în cazul vânzării animalelor de către locatar;

j) schimbarea destinaţiei terenului, folosirea pajiştii în alte scopuri decât cel pentru care a fost închiriat terenul;

k) în cazul în care se constată faptul că pajiştea închiriată nu este folosită.

 

X. Forţa majoră

1. Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.

2. Apariţia şi încetarea cazului de forţă majoră se vor comunica celeilalte părţi în termen de 5 zile, prin telefon, fax, urmat de o notificare scrisă, cu confirmarea constatării evenimentelor de acest gen de către autorităţile competente. În caz de forţă majoră, comunicată şi constatată în condiţiile de mai sus, exercitarea obligaţiilor părţilor se decalează cu perioada corespunzătoare acesteia, cu menţiunea că niciuna dintre părţi nu va pretinde penalităţi sau despăgubiri.

3. Dacă în termen de 3 zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să îşi notifice încetarea de drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

4. În cazul decesului locatarului, moştenitorii legali sau testamentari ai exploataţiei pot continua derularea contractului.

 

XI. Notificări

1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzută/prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal.

3. Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

4. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părţi dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

 

XII. Dispoziţii finale

1. Prezentul contract poate fi modificat şi adaptat cu legislaţia în vigoare pe parcursul executării sale, cu acordul părţilor şi în mod unilateral conform dispoziţiilor art.2 lit.b) ale CAPITOLUL V din prezentul contract.

2. Introducerea de clauze contractuale speciale, modificarea sau adaptarea prezentului contract se poate face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.

3. Orice modificări legale ale prevederilor contractului de închiriere vor fi însuşite prin hotărâre a consiliului local.

4. Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru partea care va fi în neconcordanţă cu prevederile sale, în condiţiile în care contractul respectă prevederile art. 1.798 din Codul civil.

5. Prezentul contract împreună cu anexele sale, care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor.

6. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2(două) exemplare, din care câte una pentru fiecare parte, astăzi, ...................................., data semnării lui, în Primăria comunei Grădina.

 

LOCATOR,                                                                        LOCATAR,

Consiliul Local al comunei Grădina                                             ..........................

Primar: doamna Iacobici Gabriela                                               SS .....................

 

 

Vizat de secretar,

Dănuţ Stan

 

R O M Â N I A                                                                                      Anexa nr.6

JUDEȚUL CONSTANȚA                                                             la HOTĂRÂREA nr.16/26.02.2015

COMUNA GRĂDINA                                                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONSILIUL LOCAL

 

Consilier, Dore Nicoleta

CAIET DE SARCINI

privind închirierea pajiştilor aflate în proprietatea privată a comunei Grădina, județul Constanța

 

Având în vedere prevederile art. 9 alin (3) din O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajiştilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile locale ale comunelor, oraşelor, respectiv ale municipiilor trebuie să dispună cu privire la iniţierea procedurii de concesionare/închiriere până la data de 1 martie a fiecărui an, în baza hotărârii consiliului local al comunei, oraşului, respectiv al municipiului.

 

Legislație relevantă

 

- O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, Legii nr.86/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991;

- O.G. nr.42/2004 privind organizarea activităţii veterinare;

- Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr.1064/2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/ 2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea legii fondului funciar nr.18/1991;

- Ordinului comun nr.407/2051/2013 al ministerului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministerului dezvoltării regionale și administrației publice, pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune și închiriere a suprafețelor de pajiști aflate în domeniul public/privat al comunelor, orașelor, respective al municipiilor;

- Ordinului nr.544/2013 al ministerului agriculturii și dezvoltării rurale, privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajiște;

- Ordinului comun nr.226/235/2003 al ministerului agriculturii, alimentației și pădurilor și ministrului administrației publice, pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activității de îmbunătățire și exploatare a pajiștilor la nivel national, pe termen mediu și lung;

- Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare;

- Codul fiscal;

- Codul civil;

 

1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTUL ÎNCHIRIERII

1.1. Descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat

Pajiștile aflate în domeniul privat al comunei Grădina, conform Tabel nr.l, coloane 1,2.

1.2. Destinaţia bunurilor ce fac obiectul închirierii

Până la această dată s-au înregistrat o serie de solicitări din partea locuitorilor comunei Grădina, crescători de animale, privind închirierea pajiștilor de pe raza comunei.

Îmbunătăţirea nivelului de producţie şi utilizarea păşunilor reprezintă o axa prioritara a autoritatii locale, fiind în corelaţie directa cu cantitatea si calitatea producţiilor animaliere obtinute, in special din exploatarea speciilor de bovine si ovine.

1.3. Condiţiile de exploatare a închirierii

Pentru suprafaţa de pasune care se inchiriaza, locatarul are obligaţia realizarii lucrărilor de exploatare raţionala si intretinere a acestor pasuni, prin lucrări de distrugere a muşuroaielor, curatirea de pietre, mărăcini si de vegetatie arbustifera nevaloroasa, combaterea buruienilor, încât să se asigure ridicarea potenţialului de producţie, accesul si exploatarea respectivelor păşuni în condiţii optime.

2. SCOPUL

a) menţinerea suprafeţei de pajişte;

b) realizarea păşunatului raţional pe grupe de animale şi pe tarlale, cu scopul menţinerii calităţii covorului vegetal;

c) creşterea producţiei de masă verde pe ha pajişte.

d) drum de acces la construcţiile zoopastorale.

 

3. OBIECTUL ÎNCHIRIERII SI CONDIŢII PRIVIND ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI

3.1. Obiectul inchirierii il constituie inchirierea păşunilor aflate in domeniul privat al Comunei Grădina, în suprafaţă de ............. ha, situate in zonele prezentate in tabelul nr.l, coloana 1,2.

3.2. Terenurile sunt libere de sarcini si intra in folosinţa efectiva a locatarului odată cu semnarea procesului verbal de predare - primire.

3.3. Un ofertant poate depune oferta pentru unul sau pentru mai multe loturi, dar atribuirea contractului de închiriere, se face numai dacă îndeplinesc condiţiile de calificare în conformitate cu caietul de sarcini şi cu documentaţia de atribuire asigurându-se încărcătura de animale/ha deţinute în exploataţie de minim 0,3 U.V.M./ha pana la incarcatura maxima 1 U.V.M./ha pentru fiecare lot în parte, astfel încât unui ofertant i se pot atribuii mai multe contracte, astfel:

- primul contract de închiriere se poate atribui unui ofertant, dacă îndeplineşte condiţiile de calificare în conformitate cu caietul de sarcini şi cu documentaţia de atribuire asigurându- se încărcătura de animale/ha deţinute în exploataţie de minim 0,3 U.V.M./ha pana la incarcatura maxima 1 U.V.M./ha ;

- aceluiaşi ofertant i se poate atribui şi cel de al II-lea contract, dacă îndeplineşte condiţiile de calificare în conformitate cu caietul de sarcini şi cu documentaţia de atribuire, după ce se asigură încărcătura maximă de 1 U.V.M./ha pentru primul contract, asigurându-se o încărcătură de animale/ha deţinute în exploataţie pentru cel de al II-lea contract de minim 0,3 U.V.M./ha pana la incarcatura maxima 1 U.V.M./ha, şi aşa mai departe pentru următoarele contracte, proporţional cu efectivele de animale deţinute în exploataţie.

3.4 Se vor încheia contracte distincte pentru fiecare lot în parte.

3.5 Dacă la data deschiderii ofertelor un ofertant deţine un alt contract de închiriere pentru terenurile aflate in proprietatea Comunei Grădina, atunci ofertantul respectiv nu poate sa participe la licitatie cu încarcatura de animalele detinute in exploatatie de 1 U.V.M./ha aferente contractul de închiriere incheiat anterior.

 

TABELUL DE CONVERSIE A ANIMALELOR ÎN UNITATI VITE MARI

Categoria de animale

Coeficintul de conversie

Capete/UVM

Tauri, vaci şi alte bovine de mai mult de doi ani, eqvidee de mai mult de 6 luni

1,0 UVM

1,0

Bovine între sase luni si doi ani

0,6 UVM

1,6

Bovine de mai puţin de sase luni

0,4 UVM

2,5

Ovine

0,15 UVM

6,6

Caprine

0,15 UVM

6,6

 

 

Pentru a calcula încărcătură de animale necesare pe hectar se va proceda astfel:

- se înmulteste numărul de animale care pasuneaza cu coeficientul prezentat în tabelul de mai sus, iar produsul se împarte la numărul de hectare utilizate pentru pasunat.

 

4. CONDIŢII OBLIGATORII PRIVIND EXPLOATAREA ÎNCHIRIERII

4.1.  Destinaţia: organizare pășunatului cu speciile de animale (bovine, eqvidee, ovine, caprine) a locuitorilor comunei Grădina, conform tabelului nr.1, coloana 5 si a ofertei depuse.

4.2.  Nerespectarea acestei prevederi da dreptul locatorului sa rezilieze unilateral contractul de închiriere, dupa o preavizare de 30 zile.

4.3. Locatarul are dreptul de a-și amenaja o stână sub forma unei construcții provizorii astfel cum este prevăzut în Legea nr.50/1991, republicată, cu modificările și completările ulteiroare. La închierea contractului de închiriere se va stabili locația unde va fi amplasată stâna.

4.4.  Locatarului îi este interzisă creşterea la stana sau pe langa stana a porcilor sau păsărilor pentru a evita degradarea terenului.

4.5.  Locatarul are obligaţia sa asigure exploatarea prin păşunat, eficace în regim de continuitate şi de permanenţă a terenului ce face obiectul închirierii. In acest scop el trebuie sa respecte incarcatura de animale/ha minima 0,3 U.V.M./ha pana la incarcatura maxima 1 U.V.M./ha, prezentând în acest sens în fiecare an, o Declaraţie pe propria răspundere privind efectivul anual de animale scoase la păşunat, însoţit de extras din RNE, actualizat după 01 ianuarie a anului, pentru care se depune declaraţie, ce va fi depusă la registratura Primăriei comunei Grădina, până cel târziu în data de 01 februarie a anului respectiv. În cazul în care nu se depune declaraţia contractul se reziliază de drept. Dacă din datele prezentate în declaraţie reiese că nu este respectată încărcătura minimă 0,3 U.V.M./ha până la încărcătura maximă 1 U.V.M./ha, pentru lotul respectiv, atunci se reduce suprafaţa, astfel încât să se asigure încărcătura de 1 U.V.M./ha.

4.6. Locatarul este obligat să suporte toate cheltuielile cu privire la îndeplinirea contractului de închiriere, precum şi alte cheltuieli.

4.7.  Deasemeni va respecta toate legile in vigoare cu privire la obiectul închirierii si va tine cont de Strategia privind organizarea activitatii de imbunatatire si exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu si lung.

4.8.  Locatarul v-a efectua anual lucrări de fertilizare cu îngrăşăminte organice, acestea exercitând un efect ameliorativ asupra insusirilor fizice, chimice şi trofice ale solului. O metoda simpla, deosebit de eficienta si foarte economica este fertilizarea prin tarlire.

4.9. Odata cu semnarea contractului, locatarul are obligaţia sa respecte toate prevederile si procedurile ce decurg din legislaţia privind protectia mediului.

4.10.  Locatarul are obligaţia de a prezenta spre aprobare executivului Primăriei comunei Grădina, in termen de maxim 20 zile de la semnarea contractului, a graficului lucrărilor anuale de intretinere a păşunilor.

4.11.  Înainte de ieşirea la pasunat se va face controlul sanitar-veterinar al animalelor prin certificatele eliberate de circumscripţia sanitar-veterinara.

4.12. Locatarul are obligaţia sa anunţe circumscripţia sanitar-veterinara si Primaria comunei Grădina, in termen de 24 ore, in cazul îmbolnăvirii animalelor, apariţia unor boli infecto¬contagioase sau a mortalitatii animalelor.

4.13. Locatarul este obligat sa plateasca anual taxa pe terenul care face obiectul contractului de închiriere conform Codului fiscal şi a hotărârii consiliului local al comunei Grădina, privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale.

4.14.  Locatarul nu poate subinchiria sau cesiona, in tot sau in parte, terenul ce fac obiectul contractului de inchiriere.

4.15.  Locatarul este obligat sa intrebuinteze bunul imobil - terenul - potrivit destinaţiei sale - păşune.

4.16. Locatarul trebuie sa obtina autorizaţiile si/sau avizele necesare in vederea desfasurarii activitatii pentru care se inchiriaza terenurile si sa respecte condiţiile impuse prin acordarea avizelor.

4.17. Locatorul are dreptul ca prin împutemiciţii săi sa controleze modul cum este folosit si intretinut de către locatar terenul închiriat si sa ia masurile ce se impun in vederea unei bune intretineri si folosirii judicioase, potrivit destinatiei stabilite in cadrul licitatiei.

4.18. Terenul inchiriat va fi folosit in regim de continuitate si permanenta pentru scopul in care a fost inchiriat, iar eventualele schimbări de destinaţie sunt interzise.

4.19. La încetarea contractului de inchiriere prin ajungere la termen, locatarul este obligat sa restituie locatorului, in deplina proprietate, bunurile de retur si bunurile de preluare, in mod gratuit si libere de orice sarcini, fara nici o pretentie de despăgubire.

 

5. DURATA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE

Durata contractului de închiriere este de 10(zece) ani.

 

6. NIVELUL MINIM AL CHIRIEI

6.1.  Nivelul minim al chiriei este de 120 lei/ha/an si este redat in tabelul nr.1, coloana 3 (valorile din coloana 3 reprezintă preţul minim al închirierii, preț de pornire al licitației.

6.2.  Pentru anii fiscali următori, chiria se va indexa in funcţie de indicele de inflaţie aferent anului fiscal respectiv.

6.3. Pentru loturile de mai sus, ofertantul trebuie sa-si elaboreze oferta in funcţie de proporționalitatea hectarelor care sunt pășunate de bovine si ovine. Comisia de evaluare va verifica daca s-a respectat chiria minima propusa.

6.4.  Taxa de închiriere anuala se va achita in lei, de către locatar in două tranşe: 30% până la data de 30 iunie şi 70% până la data de 1 noiembrie a fiecărui an.

6.5.  Chiria obținută din închiriere va reprezenta venit la bugetul local.

 

7. GARANŢII

7.1. Pentru a participa la licitația privind închirierea păşunilor aparținând comunei Grădina, persoanele fizice sau juridice, vor depune in contul locatorului RO46TREZ23121360206XXXXX deschis la Trezoreria Constanța sau la casieria instituției, o garanţie de participare după cum urmează, în tabelul nr.1, coloana 4.

7.2. Fiecare ofertant este obligat sa depună garanţia de participare pentru lotul pentru care ofertează.

7.3. Dacă un ofertant depune oferta pentru mai multe loturi atunci garanţia de participare constituita va fi suma garanţiilor de participare a loturilor pentru care s-a depus oferta.

7.4. Ofertanţilor necâștigători li se va restitui garanţia de participare dupa data încheierii contractului de închiriere. Durata de valabilitate a garanţiei de participare este de 60 zile de la data primirii ofertelor. Autoritatea contractantă va reţine garanţia pentru participare, ofertantul pierzând astfel suma constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare dintre următoarele situaţii:

a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu se prezintă la data stabilita pentru încheierea contractului de închiriere sau daca refuză încheierea contractului.

7.5. Garanţia de participare se va prezenta în copie, semnată ”conform cu originalul”, de către toţi ofertanţii, la Primăria comunei Grădina, ataşata la formularul «Scrisoare de înaintare».

7.6. Ofertele care nu sunt însoțite de garanţia de participare, în cuantumul, forma şi având perioada de valabilitate solicitate în documentaţia de atribuire, vor fi respinse in cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor.

7.7. Perioada de valabilitate a garanţiei de participare este cel puţin egala cu perioada de valabilitate a ofertei - 60 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

7.8. Ofertantului i se va restitui garanţia de participare, după expirarea termenului de 60 zile, termen de valabilitate a acesteia.

 

8. REGIMUL BUNURILOR UTILIZATE DE LOCATAR IN DERULAREA ÎNCHIRIERII

Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de locatar in derularea inchirieriii sunt:

a) bunuri de retur - sunt bunurile care revin pe deplin drept, gratuit si libere de orice sarcini locatorului, la incetarea contractului de închiriere. Sunt bunuri de retur, bunurile care fac obiectul inchirierii - pasunea.

b) bunuri proprii - sunt bunurile care la încetarea contractului de închiriere, raman in proprietatea locatarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au aparţinut locatarului.

9. OBLIGAŢIILE PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI ŞI A PERSOANELOR

9.1. Pe durata executării contractului de închiriere, se vor lua măsuri pentru protejarea calităţii aerului, apei si solului, conform legislaţiei în vigoare.

9.2. Dejecţiile de la animale vor fi folosite în amestec cu apa pentru fertilizarea zonei de păşunat.

9.3. Se va asigura protecţia persoanelor care circulă în zonele închiriate, împotriva atacurilor animalelor.

10. CONDIŢIILE DE VALABILITATE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTELE

10.1. La licitaţie participa persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în RNE conform art.9 alin (2) din OUG 34/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

10.2. Ofertele se depun, la sediul Primăriei comunei Grădina, str. Victoriei nr.39, localitatea Grădina, judeţul Constanța, într-un plic mare(exterior) sigilat, care va conține pe lângă documentele de calificare prevăzute de caietul de sarcini şi un plic mic sigilat care va conţine oferta financiară, la data stabilită în Calendarul procedurii, care se înregistrează, în ordinea primirii ofertelor, precizându-se data şi ora.

10.3. Pe scrisoarea de înaintare, se va indica obiectul închirierii, pentru care este depusă oferta (ÎNCHIRIERE PĂŞUNE : Lot nr. __________) şi adresa ofertantului însoţită de un număr de telefon.

10.4.  Plicul va trebui să conţină:

- o fişă cu informaţii privind ofertantul - formular FI

- declaraţie de participare, semnată de ofertant, fără îngroşări, ştersături sau modificări-Formular F2

- declaraţie privind încadrarea in categoria IMM-urilor, daca este cazul - Formular F3

- declaraţie de participare la licitatie cu oferta independenta - Formular F4

- declaraţie privind respectarea obligaţiilor în domeniul protecţiei mediului – Formular F5

- declaraţie de acceptare a condiţiilor contractuale – Formular F7

- acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini - Chitanţa

- dovada plaţii garanţiei pentru participare de 2% din valoarea minima a chiriei pe 1 an (conform Tabel nr.3) - Chitanta sau OP atasat la Formularul - Scrisoare de înaintare - în afara plicului.

- acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertanţilor:

- Dovada înregistrării în Registrul National al Exploatatiilor şi deţinerii exploatatiei pe raza administrativ teritoriala unde se afla păşunea închiriata - Adeverinţa de la medicul veterinar de circumscripţie privind: codul de exploatatie, locul exploatatiei si numărul de animale detinute la data depunerii ofertei;

- Dovada deţinerii in proprietate a unei încărcături minime de 0,3 U.V.M./ha si maxime de 1 U.V.M./ha pentru suprafaţa solicitata - Adeverinţă de la registrul agricol Primăria comunei Grădina.

- Program de pășunat pentru perioada preluarii in folosinţa a suprafeţei de pasune solicitata conform prevederilor cap.IV pct.8 din Ordinul 226/235/2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu şi lung. De asemenea odata cu stabilirea programului de pasunat, se vor stabili si data începerii pasunatului, precum si data la care animalele vor fi scoase de pe pasune, acţiune deosebit de importanta pentru refacerea covorului vegetal. Vor fi înscrise masurile ce trebuie respectate de crescători la începutul fiecărui sezon de pasunat, cu privire la curatirea păşunilor, modul de grupare a animalelor pe pasune, acţiuni sanitar veterinare obligatorii, precum si lucrări de distrugere a muşuroaielor, curatirea de pietre, mărăcini si de vegetatie arbustifera nevaloroasa, combaterea buruienilor, intretinerea surselor de adapare si asigurarea igienizării acestora.

- Act constitutiv, statut, din care sa rezulte ca poate desfășura activitate de creşterea animalelor sau are ca scop asocierea în vederea închirierii pajiștilor pentru crescătorii de animale  - copie conform cu originalul - pentru persoane juridice;

- Certificat de înregistrare CUI - copie conform cu originalul - pentru persoane juridice

- Autorizaţie de funcţionare - copie conform cu originalul - pentru persoane fizice autorizate;

- Copie de pe cartea de identitate - pentru persoane fizice

- Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al societatii comerciale din care sa rezulte ca societatea nu se afla in reorganizare judiciara sau faliment - pentru persoane juridice;

- Certificat fiscal privind plata obligaţiilor către bugetul general consolidat de stat eliberat de ANAF, din care să reiasă faptul că ofertantul nu are datorii către Bugetul general consolidat valabil la data deschiderii ofertelor, în original sau copie legalizata;

- Certificat fiscal privind plata obligaţiilor către bugetul local, eliberat de către compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei comunei Grădina, din care să reiasă că ofertantul nu are obligaţii restante la bugetul local valabil la data deschiderii ofertelor, în original sau copie legalizată;

- Declaraţie pe propria răspundere privind masurile de proiecţia mediului pe care operatorul economic / persoana fizica le poate aplica in timpul îndeplinirii contractului de închiriere - Formular F5

- Contractul cadru insusit, semnat  (stampilat-pentru persoane juridice/ fizice autorizate) pe fiecare pagină;

- Oferta financiara privind valoarea chiriei:   lei/ha/an - Formular F6;

Ofertele vor fi numerotate, semnate si stampilate pe fiecare pagina de reprezentantul/reprezentantii autorizat/autorizati corespunzător sa angajeze ofertantul în contract.

11. CLAUZELE REFERITOARE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE

11.1. Contractul de închiriere înceteaza la expirarea datei stabilite ca valabilitate a acestuia.

11.2. In cazul in care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterala de către proprietar,.

11.3. In cazul nerespectarii obligaţiilor contractuale de către locatar, prin reziliere de către locator, cu plata unei despăgubiri in sarcina locatarului in termen de 30 zile de la notificare si predarea bunului închiriat liber de sarcini.

11.4. Plata chiriei se va face in două tranşe: 30% până la data de 30 iunie şi 70% până la data de 1 noiembrie a fiecărui an. Executarea cu întârziere a acestei obligaţii conduce la calculul de dobânzi si penalitati de întârziere conform dispoziţiilor legale in vigoare. Daca intarzierea depăşeşte 90 de zile, contractul se va rezilia de drept fara alte formalitati.

11.5. Rezilierea va opera pe deplin drept in cazul in care locatarul subinchiriaza în tot sau în parte terenul unui tert.

11.6. Locatarul poate renunţa la închiriere din motive obiective, justificate.

11.7. Rezilierea va opera pe deplin drept la expirarea perioadei de 30 zile de la notificare.

11.8. La încetarea din orice cauza a contractului de închiriere, bunul care a făcut obiectul contractului va fi returnat proprietarului liber de sarcini, in aceeaşi stare in care a fost preluat de către locatar.

 

Tabelul nr.1

Nr. lot

Denumire pajiște

Suprafaţă

-ha-

Valoare minima a chiriei

lei/1 an

Valoare garanție de participare

2%*

 

Animale

0

1

2

3=(col.2x120lei/ha)

4=(col.3x 2%)

5

01

A 465/1

96,5013

11580

231

Bovine/eqvidee

02

Ps 462

106,7916

12815

256

Ovine/caprine

03

Ps 463

17,4675

2096

42

Ovine/caprine

04

Ps 11

1,1006

132

2

Bovine/eqvidee

05

Ps 12

2,7272

327

6

Bovine/eqvidee

06

Ps 18

3,5687

428

8

Bovine/eqvidee

07

Ps 21

0,4908

59

1

Bovine/eqvidee

08

Ps 433

43,7612

5251

105

Ovine/caprine

09

A 434

33,3713

4004

80

Ovine/caprine

10

A 26

0,8001

96

2

Ovine/caprine

11

A 432

2,7632

331

7

Ovine/caprine

12

Ps 207

4,4829

538

11

Ovine/caprine

13

Ps 233

11,0071

1321

26

Ovine/caprine

14

Ps 220

13,9066

1669

33

Bovine/eqvidee

15

Ps 230

7,9985

960

19

Bovine/eqvidee

16

Ps 236

7,5096

901

18

Ovine/caprine

17

A 238

7,7130

926

19

Bovine/eqvidee

18

Ps 263

10,4359

1252

25

Ovine/caprine

19

A 264

3,5000

420

8

Ovine/caprine

20

A 329

9,6226

1155

23

Bovine/eqvidee

21

A 399

26,8644

3224

64

Ovine/caprine

22

A 419

31,0648

3728

75

Ovine/caprine

23

Ps 339

70,4540

8454

169

Ovine/caprine

24

Ps 329

88,2980

10596

212

Ovine/caprine

25

Ps 421/1

30,5700

3668

73

Ovine/caprine

26

Ps 421/2

30,0000

3600

72

Ovine/caprine

27

Ps 421/3

50,0000

6000

120

Ovine/caprine

28

Ps 421/4

50,0000

6000

120

Ovine/caprine

29

Ps 421/5

90,0000

10800

216

Ovine/caprine

-

TOTAL

852,7709

-

-

-

 

 

*Dacă un ofertant depune oferta pentru mai multe loturi atunci garanţia de participare constituita va fi suma garanţiilor de participare a loturilor pentru care s-a depus oferta.

 

 

 

 

 

R O M Â N I A                                                                               Anexa nr.8

JUDEȚUL CONSTANȚA                                                      la HOTĂRÂREA nr.16/26.02.2015

COMUNA GRĂDINA                                                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONSILIUL LOCAL

 

Consilier, Dore Nicoleta

 

 

CALENDARUL PROCEDURII PRIVIND ÎNCHIRIEREA PAJIŞTILOR

AFLATE IN PROPRIETATEA PRIVATA A COMUNEI GRĂDINA

 

 

 

Nr.

crt.

Pași de urmat

Data previzionată

1

Transmitere spre publicare a anunţului publicitar

18 martie 2015

2

Apariţia anunţului publicitar

18 martie 2015

3

Punerea la dispoziţia persoanelor interesate a documentaţiei de participare la licitație

18 martie 2015 - 27 martie 2015

4

Solicitarea de clarificări privind documentaţia de participare la licitație

18 martie 2015 - 27 martie 2015

5

Transmitere răspuns la solicitarea de clarificări

În maxim o zi  de la  primirea adresei de clarificări

6

Depunerea ofertelor

30 martie 2015, între orele 8:00 - 15:00

7

Deschiderea ofertelor

31 martie 2015, ora 10:00

8

Solicitarea de clarificări privind oferta (dacă este cazul)

31 martie 2015

9

Primirea de răspuns la clarificări  (dacă este cazul)

01 aprilie 2015

10

Întocmirea raportului procedurii de licitație

02 aprilie 2015

11

Comunicarea rezultatului procedurii de licitație – afişare la avizierul primăriei

02 aprilie 2015

12

Depunerea contestațiilor

03 aprilie 2015, până la ora 12:00

13

Soluţionarea contestațiilor

03 aprilie 2015, între orele 12:30-14:00

14

Comunicarea hotărârii comisiei de soluţionare a contestațiilor - afişare la avizierul primăriei

03 aprilie 2015, până la ora 16:00

15

Încheierea contractului de închiriere

06 aprilie 2015 - 08 aprilie 2015

16

Proces-verbal de afişare a ANUNŢULUI DE ATRIBUIRE a contractelor de închiriere

Până la data de 16 aprilie 2015

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


4

 

 

 

 

 

 

A  N  U  N  Ţ   D E   L I C I T A Ţ I E

  1. Informaţii generale privind concedentul:

Primăria comunei Grădina, strada Victoriei nr.39, judeţul Constanţa, cod poştal 907278, cod fiscal 17093977, Trezoreria Năvodari, cont RO43TREZ23921300205XXXXX, tel./fax.: 0241853800, e-mail : primă Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii:

a). Procedura aplicabilă pentru atribuirea contractului de concesiune: licitaţie piblică deschisă

b).  Tipul contractului pentru care se solicită oferte: contract de concesiune teren pentru construire locuinţe

c). Suprafaţa terenului:  3 loturi de teren în suprafaţe de : 1000 m.p., 886 m.p.,  863 m.p., situate în localitatea Cheia, strada Căprioarei, comuna Grădina, judeţul Constanţa.

d). Durata sau termenul de concesiune – 49 de ani cu posibilitatea prelungirii conform legii.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

a). Relaţii privind licitaţia, documentaţia de atribuire, certificatul de urbanism se pot obţine de la Primăria comunei Grădina, strada Victoriei nr.39, judeţul Constanţa, parter camera 10, cod poştal 907278, cod fiscal 17093977, Trezoreria Năvodari, cont RO43TREZ23921300205XXXXX, tel./fax.: 0241853800, e-mail : primă Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , începând cu data de 28

08.04 .2013, în urma unei solicitări scrise:

b). Cheltuieli de instituire a concesiunii:

-certificat de urbanism: între 751 m.p. şi 1000 m.p.═14 lei

- caiet de sarcini═50 lei

-taxa de participare═ 100 lei

Garanţia de participare═100 lei

c). Preţul minim de pornire a licitaţiei: 1 lei/m.p./an

d). Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 27.05.2013, ora 12.00

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită pentru depunerea ofertelor: 28.05.2013, ora 12.00

4.2. Adresa la care trebuiesc depuse ofertele: Primăria comunei Grădina, strada Victoriei nr.39, judeţul Constanţa, parter camera 10, cod poştal 907278, cod fiscal 17093977

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:

31.05.2013, ora 10.00 Primăria comunei Grădina, strada Victoriei nr.39, judeţul Constanţa, sala de şedinţe

6. Denumirea, adresa, nr de telefon ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute:

Tribunalul Constanţa-Secţia de contencios, administrativ fiscal, strada Traian, nr.31, telefon: 0241-551345

7. Data transmiterii anunţului către instituţiile abilitate: 08.05.2013

Primar,

Iacobici Gabriela

Întocmit, Grigore-Iacobici Sonia